I Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

I

Symbol for strøm (elektrisk)

Symbolet for elektrisk strøm er I, og måleenheden er Ampere (A).

Eksempel:
I = U / R [A].

Det vil sige:
I er lig med U delt med R angivet i Ampere. Eller med andre ord: strøm er lig med spænding delt med modstand angivet i Ampere.

IDE

Integrated Drive Electronics (interface) (EN/DK: integreret drev elektronik).

Forløberen til ATA interface. Oprindelig en standard udviklet af Western Digital for elektronik, der håndterer læsning/skrivning fra og til en harddisk.

IDE betegner både det fysiske stik, såvel som den kommunikationsprotokol, der benyttes til at kommunikere med harddisken.

IDE er en gammel betegnelse, som nu er afløst af betegnelsen PATA.

Se også ATA.

IDTV

Integrated Digital TeleVision (EN/DK: integreret digitalt tv)

Et IDTV er et tv-apparat (fladskærm), der har indbygget en digital modtager, så det kan modtage DVB-T.

IEC

International Electrotechnical Commission.

Organisation, der udgiver internationale tekniske standarder.

Link til IEC's hjemmeside

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

I-E-E-E udtales som "Eye-triple-E".

En international organisation, som håndterer mange forskellige tekniske standarder.

Hoved hjemmeside på http://www.ieee.org

Standard hjemmeside på http://standards.ieee.org

IM

Instant Messaging (EN/DK: Øjeblikkelig Meddelelse)

Online meddelelsessystem/program, som gør det muligt at samtale via tekstbeskeder over  Internettet og andre datanetværk.

De fleste IM-systemer, der benyttes via Internettet, står i kontakt med en server, som gør det muligt at se, hvem der er online netop nu.

Af kendte IM-systemer kan nævnes:
Windows Live Messenger (MSN Messenger), AOL Instant Messenger, Yahoo! Messenger, Skype, Google Talk, og ICQ.

Mange IM-systemer kan også anvendes med video og audio-forbindelse. Det vil sige en tale-forbindelse med videobillede af begge brugere.

IMAP

Internet Message Access Protocol (EN/DK: Internet meddelelse adgangs-protokol).

En protokol, der giver mulighed for at hente og sende e-mail fra en server, der opbevarer alle ens e-mails online.

IMAP giver mulighed for at synkronisere indholdet i e-mail-klientprogrammet med indholdet på serveren. På den måde kan indholdet på ens e-mail-server og indholdet i flere e-mail-klientprogrammer på forskellige computere holdes opdaterede. Man benytter typisk en IMAP-server til at modtage og opbevare alle ens e-mails online, så man kan tilgå sine e-mails fra flere forskellige e-mail-klientprogrammer (f.eks. både fra sin mobiltelefon og sin computer). Hvis du benytter din smartphone til e-mail, så er det sandsynligvis en IMAP-konto, du benytter.

Hvis man benytter et e-mail-klientprogram, der kobler sig til postserveren med POP3 protokollen, så vil både de afsendte og de modtagne e-mails blive hentet fra serveren. De vil efterfølgende kun ligge gemt lokalt på netop den computer, der blev benyttet til at hente dem.

IMT

International Mobile Telecommunications-2000.

Teknologi, der ligger til grund for 3G mobil telefoni.

inch

Længde-målenenhed (benyttes hovedsageligt i engelsktalende lande):

International inch (tomme) = 2,54 cm

Enhed Forkortelse Relative værdi
af 1 Yard
Svarer til
(i det metriske system):
inch in 1⁄36 2,54 cm
foot ft 1⁄3 30,48 cm
yard yd 1 91,44 cm
mile mi 1760 1609,344 m

infra-

Orddel (i f.eks. infralyd; lyd med en frekvens under 20 Hz).
Infra = nedenfor, forneden; noget grundlæggende.

infralyd

Lydbølger (periodiske tryk- eller massetætheds-forandringer i luft eller andre materialer) under det hørbare område. Det vil sige under 20 Hz.

Høje infralydniveauer kan være meget ubehagelige og give anledning til gener som svimmelhed, træthed, hovedpine, koncentrationsbesvær, talebesvær, eller en fornemmelse af vibrationer. Infralyd kan endda fremkalde følelser som sorg, angst og kuldegysninger.

Note

De fleste mennesker opfatter infralyd som en "trykken", mens enkelte klart opfatter infralyden som en brummetone.

Når der forekommer infralyd i vores omgivelser, så er der ofte også samtidig forekomst af lavfrekvent støj i frekvensområdet fra 20-200 Hz, hvilket er stærkt hørbart.

Lyde med lave frekvenser (ca. 20-100 Hz) benyttes bl.a. i film  for at gøre nogle scener ekstra spændende (og det virker! Hvis lydanlægget altså kan gengive de lave frekvenser). For at gengive frekvenser under ca. 40 Hz med et rimeligt lydtryk, kræves der en højttaler med en diameter 30 cm (12" eller mere). Se også højttaler.

Infralyd i naturen kan f.eks. genereres af:

Infralyd i industri-, land- og by-miljø kan f.eks. genereres af:

Det er ikke helt korrekt at definere infralyd som lyd under det hørbare område; stort set alle mennesker kan høre/fornemme infralyd helt ned til 2 Hz, hvis lydtrykket er stort nok (100-120 dB). 

Høreværn og generel lyddæmpning i bygninger har ingen virkning over for infralyd. Hvis infralyd skal dæmpes, så skal der foretages dæmpning ved kilden. Det vil f.eks. bestå af  en eller flere af nedenstående tiltag:

Note:

Du har måske selv bemærket ubehaget ved infralyd i en bil.

Infralyd med stort lydniveau (100-130 dB) kan genereres inde i de fleste biler ved at åbne ét vindue foran i bilen, mens man kører imellem 50 og 110 km/h. Vinduet skal åbnes helt, mens de øvrige holdes lukkede.

De fleste mennesker vil slet ikke kunne høre infralyden i bilen som en tone, men vil opleve at sus og andet støj fra bilen opleves med et "vibrerende" niveau. Dette skyldes at trykket fra infralyden spænder og løsner trommehindens spænding med samme frekvens som infralyden. På den måde ændrer infralyden ørets følsomhed ved alle andre frekvenser end infralyden. Straks lydtrykket fra infralyden sænkes, vender den normale hørelse tilbage igen.

Advarsel:

Den genererede infralyd i bilen er ikke behagelig! Jeg fralægger mig ethvert ansvar for følgerne, hvis du afprøver ovenstående!

Husk at stoppe forsøget i tide, - inden du selv eller bilen skiller ad!

Note:

Lyd kan sprænge din trommehinde, hvis den bliver udspændt for meget, men ikke ved dette niveau (< 130 dB). Trommehinden sprænges først ved ca. 180 dB. Det svarer til at en kanon affyres 1 meter fra dit øre. Smertegrænsen for lydniveauer ligger i området 120-140 dB.

Se også ultralyd.

infrastruktur

De ting, som er grundlæggende for et samfund eller en organisation, og som sikrer at det kan fungere efter hensigten. Det kan f.eks. være et lands jernbaner, veje, eller telefonnet.

infrastructure mode

En WLAN funktionsmetode, hvor de enkelte computere, der er tilsluttet netværket, kommunikerer via et Access Point (AP). Sædvanligvis er Access Point'et også tilsluttet et kablet netværk, som giver adgang til Internettet.

Se også ad-hoc mode.

Infrateket

Navnet på dette websted med betydningen: Den grundlæggende samling (af viden).

Infrateket er sammensat af orddelene Infra-teket:

installations-kabel

Se kabel.

interface

Engelsk for en grænseflade. Ordet interface benyttes også direkte på dansk. Et udstyrs grænseflade.

Der hvor et udstyr kan afgive eller modtage signaler til eller fra andre udstyr. Grænsefladen tilbyder signaler efter en nøje aftalt teknisk standard. På den måde kan andre udstyr, der skal tilkobles interfacet, konstrueres, så de to udstyr kan udveksle signaler, og dermed data, med hinanden.

Normalt udgøres en grænseflade imellem elektroniske udstyr af fysiske stik, men man kan godt udvide begrebet lidt og tale om grænseflader imellem så vidt forskellige "udstyr" som en computer og et menneske. Her udgøres grænsefladen imod mennesket f.eks. af skærm, tastatur og eventuelt et par højttalere. Uden disse menneske-tilpassede signalgivere og modtagere, ville vi ikke have meget gavn af en computer. Det er altså meget vigtigt, at et udstyr har det korrekte interface, ellers vil det ikke kunne komme i kontakt med omverdenen.

Internet

Et verdensomspændende datanetværk, som anvendes af både erhvervslivet, offentlige instanser og privatpersoner til at udveksle data og information.

Internettet består ikke af et selvstændigt netværk, men af mange mindre netværk, der er sammenkoblede via dataforbindelser, som løber over hele verden. Selve navnet Internet er dannet ud fra det engelske "interconnected networks", som betyder sammenkoblede netværk.

Størstedelen af den information, der gøres tilgængelig på Internettet, består af hypertekstdokumenter, der kan hentes på en webserver.

Se også Intranet og extranet.

Internet-forbindelse

En dataforbindelse, der via en ISP, giver en eller flere computere adgang til Internettet.

Den kan etableres via:

interpolation

Interpolation er en teknik, der blandt andet anvendes i grafisk teknik (scanning, foto, tv, video m.m.) til at beregne et nyt kunstigt punkt imellem to bestående punkter.

I matematik kan man benytte interpolation til at skabe flere data end de oprindelige. F.eks. vil talrækken 1 3 5 7 9 kunne udvides til at være 1 2 3 4 5 6 7 8 9, hvis man indsætter (interpolerer) en gennemsnitsværdi imellem alle de bestående tal.

Interpolation benyttes i stor udstrækning som en del af billedforbedringsteknologien i f.eks. tv-apparater. Fabrikanterne har (naturligvis) opfundet hver deres betegnelse for netop den billedforbedring, de selv benytter. De angiver ofte også billedopdaterings frekvenser (100, 200 400 og 1.200 Hz) selv om det ikke i sig selv er udtryk for et billede med god kvalitet. 

Hvis man interpolerer to billedpunkter i et digitalt billede, skal man indsætte et nyt beregnet billedpunkt der udgør et gennemsnit af de to bestående punkter (et gennemsnit af både farve og lysstyrke).

Se også fladskærm billedforbedring og  CMR.

intranet

En internt afgrænset datanetværk i en erhvervsvirksomhed, som anvendes til at udveksle data og information. Et intranet anvender samme datateknologi som Internettet.

Størstedelen af den information, der gøres tilgængelig på et intranet, består af hypertekstdokumenter, der kan hentes på en webserver.

Se også extranet og Internet.

IP

Internet Protocol (EN/DK: Internet Protokol).

Network layer protocol, som benyttes i TCP/IP sættet. IP tilbyder adressering, type-of-service specifikation og oplysningen om opdeling af datapakkerne og deres korrekte rækkefølge m.m.

IP er defineret i en teknisk beskrivelse: RFC 791.

Se også TCP/IP

IPS

Se MIPS.

IP adresse

(IP-address)

IP-adresse. En 32-bit adresse, som tildeles til hosts, der benytter TCP/IP.

En IP-adresse skrives decimalt som f.eks. 192.168.1.33 (4 oktetter, adskilt med punktum).

De udgør tilsammen et netværks-nummer, evt. et subnetværks-nummer og et host-nummer.

En IP-adresse har principielt samme funktion i et datanetværk, som et telefonnummer har i et telefonnetværk: Det bruges for at oprette en forbindelse til netop den person (eller computer), der ejer det.

IP-telefoni

IP-telefoni er en (tale)telefoni-tjeneste, der etablerer taleforbindelsen igennem et pakkekoblet datanet ved hjælp af dataprotokollen VoIP. Det kan f.eks. være igennem et LAN og/eller Internettet.

IP-telefoni har været anvendt i erhvervslivets datanetværk siden 1990'erne. Omkring år 2007 begyndte IP-telefonien at blive udbudt til private brugere, som alternativ til den almindelige fastnettelefon (PSTN/ISDN) via Internetforbindelser. Med det korrekte modem, kan man benytte et almindeligt telefonapparat (PSTN), som blot tilsluttes et stik i modemmet. Det er muligt at tilslutte hele sin gamle telefon-installation til dette stik, så alle ens (gode gamle) telefonapparater kan anvendes ganske som tidligere, hvor installationen var tilsluttet en PSTN-forbindelse.

De fleste modemmer, der er forberedt til IP-telefoni, er udstyret med 2 stik til telefoniforbindelser, så det kan levere 2 stk. IP-telefoniforbindelser med hvert sit telefonnummer.

Tegningen herunder viser princippet for en IP-telefoniforbindelse via en ADSL-Internetforbindelse:

Note

Tegningen er lidt forsimplet, idet det er ISP'en, som leverer din Internetforbindelse, der viderekobler telefoniforbindelsen til den, du ønsker at tale med. ISP'ens dataudstyr er her på tegningen placeret inde i de to telefoncentraler, men det kan altså, via dataforbindelser, være placeret et helt tredje sted.

ADSL-modemmet kræver lokal strømforsyning fra 230 VAC i boligen.

Installationen minder meget om en ISDN2-installation, men den har meget større båndbredde imod Internettet, og boligens "gamle" PSTN-kabling kan anvendes. Båndbredden er typisk 2 til 20 Mb/s (ISDN2 er hermed dømt ude af markedet).

Se også VoIP.

IPTV

Sammensat forkortelse for: Internet Protocol Television (Se IP og TV)

IPTV er en digitalt transmitteret multimedie-service som f.eks. tv, video, audio, grafik og data leveret via en IP-baseret dataforbindelse. Forbindelsen etableres typisk igennem en Internetforbindelse, via en lyslederforbindelse (fibernetværk, FTTP) eller en ADSL-forbindelse.

IPTV overføres ikke ligesom de analoge signaler igennem de traditionelle koaksiale kabelanlæg (antennekabel), med derimod som digitale datapakker igennem et pakkekoblet datanetværk (Internetforbindelse og Ethernet LAN).

IPTV kræver stor båndbredde

Din Internetforbindelse kan hurtigt blive for langsom, når den bruges til IPTV. At vise en eller flere tv-kanaler kræver en hel del af Internetforbindelsen. Afhængigt af den anvendte kompression (MPEG4)/MPEG2, så kræver:

For ikke at blokere Internetforbindelsen helt, så sendes der kun det/de programmer, der aktuelt bruges til den enkelte brugers forbindelse. Programmerne udsendes til den rette brugers Internetforbindelse ved hjælp Multicast og IP Group Membership Protocol (IGMP) v2. Det vil sige at når brugeren skifter program på sin modtager, så sendes der besked ind til leverandørens server om, at nu vil bruger nr. xxx f.eks. se DR1. Det tjekkes at bruger xxx har ret til det, hvorefter brugeren registreres som modtager i den rette multicast-gruppe. Programmet sendes så samtidigt ud til alle de brugere, der er aktive i den multicast-gruppe, som udsender DR1.

Bemærk

Udsendelsesmetoden indeholder et angreb imod "privatlivets fred", idet det viste program "bestilles" til visning på et specifikt tv-apparat. Det bevirker at leverandøren kan føre en nøjagtig statistik over, hvilket program den enkelte bruger ser eller har set, på et hvilket som helst tidspunkt. Disse oplysninger kan misbruges til at udarbejde en personlig profil over den enkelte kundes interesser (den enkelte fysiske modtager/tv-apparat). En sådan profil kan bruges til målrettet markedsføring m.m.

Frit efter en kendt bog:

Big Brother is watching you, ... and he will be tempted to use all this information! :-(.

Store Broder holder øje med dig, ... og han vil blive fristet til at bruge alt denne information! :-(.

IR

Infra Red; Dansk: InfraRød.

Lys med en bølgelængde, der er længere end det lys, som er synligt for mennesker.

IR-lys er (delvist) usynligt for mennesker, så det må nærmere betegnes som en stråling, og ikke som lys. Dele af IR-C området kan føles af mennesker som varme på huden.

Der er stor uenighed verden over om hvilke bølgelængde-områder, der skal fastsættes for IR-lys. Herunder ses hvordan International Commission on Illumination (CIE) inddeler i 3 områder:

IR type Bølgelængde i nm Frekvens
IR-A 700 – 1.400 215 THz – 430 THz
IR-B 1.400 – 3.000 100 THz – 215 THz
IR-C 3.000 – 1.000.000 300 GHz – 100 THz

Se også UV og lys

IrDA

Infrared Data Association (EN/DK: InfraRød Data Organisation (sammenslutning))

Organisation, der varetager teknisk standard for trådløs overførsel af data imellem dataudstyr ved hjælp af infrarødt lys over korte afstande (typisk under 1 meter og direkte sigt).

Tekniskstandard vedligeholdes af http://www.irda.org

Trådløs infrarød overførsel bliver ikke forstyrret af radiosignaler, og kan derfor finde anvendelse i miljøer med et højt niveau af radiostøj (fra f.eks. medicinsk udstyr m.m.)

Efter år 2005, er trådløs infrarød overførsel ikke så udbredt mere, idet trådløse forbindelser med længere rækkevidde via radiobølger, helt har overtaget behovet for trådløs overførsel (WLAN og BlueTooth).

ISDN

Integrated Services Digital Network. En digital koblet telefonforbindelse.

En telefonitjeneste beregnet for overførsel af tale eller data. Forbindelsen kobles udelukkende op, når den skal benyttes, og kobles ned igen efter endt brug. Både tale og data bliver overført i fremragende kvalitet, idet transmissionen foretages via digital teknologi.

ISDN2 er den mest kendte digitale tjeneste for private brugere. Den tilbyder brugeren 2 stk. digitale forbindelser, som kan benyttes enten til tale eller til data. De seneste ISDN2-forbindelser er blevet leveret i en såkaldt NTab-terminal ved brugeren. Til en NTab kan der, udover ISDN-udstyr, også tilsluttes almindelige analoge telefonapparater (PSTN).

De 2 forbindelser kan benyttes samtidigt eller hver for sig. Det vil sige, at man kan have en af følgende kombinationer:

Forbruget på en ISDN2-linie afregnes typisk efter tidsforbrug og fastsatte område-takster.

ISDN2 blev hurtigt udkonkurreret.

ISDN2 blev meget udbredt i midten af 1990'erne, idet den kunne tilbyde en dobbelt så hurtig dataforbindelse som den analoge PSTN telefoniforbindelse. Hvad angår datahastighed og pris, så blev ISDN2 dog meget hurtigt overhalet af faste dataforbindelser via ADSL. Dette bevirkede for den private bruger, at ISDN2 hurtigt forsvandt fra markedet igen. Herefter var ISDN udelukkende interessant til erhvervsbrug, hvor der var behov for flere telefonilinjer. "Erhvervs-udgaven" af ISDN betegnes med ISDN-PRI eller ISDN30, og kan levere op til 30 telefonilinjer.

Se også IP-telefoni.

Tegningen herunder viser princippet for en ISDN2-forbindelse:

Både NTab og TA kræver lokal strømforsyning fra 230 VAC i boligen. Ved strømsvigt er der nødstrømforsyning fra telefoncentralen til ét apparat.

ISP

Internet Service Provider. (Dansk betydning: Internet service-udbyder).

Et firma, der sælger adgang til Internettet til andre firmaer eller privatkunder. Når kunden skal etablere en forbindelse til Internettet, så kobler kundens modem op til ISP'ens server, der har forbindelse til Internettet.

Udover selve Internetforbindelsen leverer ISP'en i nogle tilfælde også andre tjenester. Igennem tiden har indholdet af tjenester varieret.

Det vil sige adgang til

Det ser dog ud til (i år 2016) at markedet bevæger sig imod at der leveres adgang til:

ISP'en er typisk en televirksomhed, som f.eks. TDC, Yousee eller Telia, men det kan også være en anden type virksomhed. Det kan f.eks. være din antenneforening eller dit boligselskab.

Se også hosting.

IT

Forkortelse for informationsteknologi.

Begreb som betegner de metoder og den teknik, der er forbundet med databehandling, kommunikation, informationsbehandling og informationsudgivelse.

Typisk indgår der i dag, både computer- og Internet-teknik i processen.

ITV

Intern TV

Dansk betegnelse for det engelske CCTV (Closed Circuit TeleVision (EN/DK: lukket kredsløb television)).

Overvågning med mulighed for overførsel og lagring af billeder i et privat afgrænset videoanlæg (også kaldet videoovervågning).

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1i / 2019-08-06 22:56