M Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

m


m (1)

meter

(et lille m) Forkortelse for længdemålet meter.

1 meter er den afstand, der siden år 1983 har været defineret som den længde, lyset tilbagelægger i vakuum på 1/299.792.458 sekund.

Lysets hastighed i vakuum = 299.792,458 km/s 300.000.000 m/s (og nej, der er endnu ingen der ved, hvorfor lyset har netop den hastighed). Lys udbredes med mindre hastighed igennem alle andre "materialer" end vakuum. 

Note

Inden år 1983 fandtes der en meget nøjagtig "målepind" i Frankrig, der blev benyttet som reference for definitionen på 1 meter.


m(2)

milli er et decimalt præfiks for 1/1000. f.eks. 1 millimeter = 1/1000 af 1 meter.

m/s

Meter per sekund.

mA

milli-Ampere = 1/1000 = 0,001 Ampere.

MAC


MAC (1)

Media Access Control. (EN/DK: Medie adgangs kontrol).

Det nederste af to underliggende lag i data-link-layer. Se OSI-modellen Layer 2.


MAC (2)

Message Authentication Code (EN/DK: Meddelelse Gyldigheds-kode).

Betegner i kryptografi en kort datadel, som bruges til at sikre, at en datapakkes indhold ikke er blevet ændret, siden sin oprindelse.

Ud fra en kendt algoritme + en hemmelig nøgle (kodeord) + de indeholdte data genereres der en lille stump unik information, som fremsendes sammen med de ønskede data.

For at kontrollere at de modtagne data svarer til de afsendte, så kan modtageren "regne baglæns" med samme algoritme og den hemmelige nøgle.

MAC-adresse

Adresse der benyttes i "data link layer".

En MAC-adresse identificerer et bestemt fysisk netværksudstyr, men indeholder ikke nogen information om hvor i verden, den befinder sig. I et netværk må den enkelte MAC-adresse kun forekomme én gang. For at opfylde dette krav styres disse adresser på verdensplan af IEEE Registration Authority (se http://standards.ieee.org/regauth/oui/index.shtml).

Som adresse bruges en slags produktionsløbenummer for det enkelte udstyr. Hver fabrikant af netværksudstyr får tildelt et nummerområde, og fabrikanten tildeler så hvert enkelt fysiske udstyr (f.eks. et NIC) sit eget helt unikke løbenummer. Det løbenummer benyttes så som MAC-adresse. Ud fra det kan man altså udpege præcist hvilken computer, der har afsendt en given datapakke.

Et MAC-nummer består af Hexa-decimale tal, og ser f.eks. således ud:

00-06-12-AF-01-B5

De første 6 cifre er fabrikantens OUI (Organizationally Unique Identifier). De sidste 6 cifre er løbenummeret.

Nogle datanetværksudstyr benytter MAC-adressen til at identificere hvilken fysisk port data skal sendes imod. Se bridge.

Se også fysisk adresse.

macrocell

(EN/DK: celle; afgrænset rum)

Dækningsområde for 1. stk. radiosender, der håndterer datatransmission eller mobiltelefoni.

Antennerne til en makrocelle basestation er monteret på jordbaserede master, hustage og eller andre eksisterende højt beliggende strukturer, der giver direkte sigt til de omkringliggende bygninger og terræn.

Macrocell basestationer har typisk en sendeeffekt fra 10 til 90 W (rækkevidde ≤ 80 kilometer).

Størrelsen af den enkelte celles udstrækning er ikke fastlagt ved nogen teknisk standard. Dette gælder også for de navngivne celler, hvor navnet hentyder til størrelsen: cell, macrocell, microcell, picocell og femtocell.

mail

Engelsk for: post (brev-post). Se e-mail.

majuskel

typografi-betegnelsen for et stort bogstav. F.eks.: ABCDEFG (og ikke: abcdefg ).

Det samme som versal.

Se også: minuskel og kapitæl.

Malware

Ordet Malware er en sammentrækning af de engelske ord malicious software (EN/DK:  ondsindet/skadeligt program).

Malware er en meget bred betegnelse for mange forskellige former for skadelig software. Afhængigt af hvilket formål, der er med den skadelige software, så findes der en masse "kælenavne" til disse forbryderiske programmer. Det er f.eks. virus, orme, trojanske heste, ransomware, spyware, adware, scareware med flere.

Malware kan blive installeret på din pc uden du ved det, men typisk skal du selv gøre noget aktivt for at få det installeret. Malware kan f.eks. findes på en hjemmeside, som du besøger, eller være vedhæftet i en e-mail, som du modtager. Det vil ofte være "forklædt" som en eller anden for for nyttig software, eller et sjovt billede for at lokke dig til at installere det på din egen pc. Det kan godt være, at du får noget af det software, som du håbede på, men samtidigt installeres der, i det skjulte, noget ondsindet og skadeligt software. Når det først er installeret, så arbejder det flittigt i baggrunden med f.eks. at indsamle følsomme oplysninger, få adgang til alt på din private computer eller på anden måde kontrollere din computer. Den indsamlede information bliver måske sendt via internettet til de kriminelle personer, der har udviklet malwaren. De håber så at de kan misbruge de overførte informationer (f.eks. misbruge dit kreditkort).

Når malwaren først er blevet installeret på én computer i et netværk, så kan det være så snedigt konstrueret, at det selv kan installere sig på alle de øvrige computere i samme netværk. Når det sker, så er det typisk fordi, de angrebne computere ikke er blevet opdateret med de nyeste rettelser til både styresystem (f.eks. Windows), og antivirusprogram.

PAS PÅ derude:

Se også ransomware.

MAN

Metropolitan Area Network (EN/DK: storby område netværk). Det er et data-netværk, der strækker sig over et større geografisk område, men som rent datamæssigt er afgrænset fra andre netværk. Det benyttes typisk til at forbinde flere LAN, og anvender ofte trådløse PP dataforbindelser eller optiske PP fiberforbindelser.

Et MAN forbinder f.eks. tre bygninger, der hver især indeholder et LAN. Det er det samme firma, som ejer bygningerne, men de ligger på hver sin adresse i byen. Disse tre LAN kan forbindes med et MAN, så alle medarbejderne kan samarbejde over deres interne netværk i firmaet.

Se også WAN.

Mastered Disk

Mastered Disk (mode/format) er en metode til lagring af datafiler på et optisk medie (DVD/CD).

Betegnelsen stammer fra den indbyggede CD-brændings-funktion i Windows (Vista eller nyere). Mastered brænding betyder at man laver en "Master" (EN/DK: original; overhoved) inden brændingen til CD/DVD. Det vil sige at du skal først vælge og opbygge hele samlingen af de filer, du vil kopiere til disken, og derefter brænde denne samling over på DVD/CD'en på én gang.

Mastered Disk er den metode, som benyttes i de special-programmer, der bruges til at brænde en CD/DVD på én gang (f.eks. XPburner, Nero Burning Rom og EasyCD). Da Microsoft indbyggede deres "Live File System" brændermetode i Windows, brugte de betegnelsen "Mastered Disk" til at betegne den "gamle" metode.

Mastered Disk er den mest sikre metode. Samtidig er det også den mest kompatible metode. En CD/DVD, der er lavet som Mastered Disk, kan læses af stort set alt udstyr, du kan sætte en CD/DVD ind i.

Se også Live File System.

MB

Megabyte. 1.000.000 byte (1.000.000*8 bit)

Mb

Megabit. = 1.000.000 bit.

Benyttes ofte fejlagtigt også om 1.048.576 bit. Se Mibi

MB/s

(MBps)

megabyte per second. Transmissionsbetegnelse for den mængde byte, der overføres per sekund. 1 MB/s = 1.000.000 byte / sek.

NOTE:
MBps er ikke en korrekt betegnelse se bps.

Mb/s

(Mbps)

Megabit per second. Transmissionsbetegnelse for den mængde bit, der overføres per sekund. 1 Mb/s = 1.000.000 bit / sek.

NOTE:
Mbps er ikke en korrekt betegnelse se bps.

MDI

Medium Dependent Interface (EN/DK: Medie afhængig snitflade)

MDI er en standard for hvilke terminerings-positioner i et stik, der benyttes for sender og modtager (Tx og Rx). Det fysiske stik/sokkel er et 8-polet modulstik. MDIX er modparten til MDI.

MDI anvendes for en tilslutnings-sokkel (en port) i et datanetværks "endeudstyr", mens MDIX anvendes i "mellemudstyr". Et "endeudstyr" er f.eks. en computer, en server eller lignende, mens et mellemudstyr kan være en switch, en router eller lignende.

MDIX er en krydset MDI, hvilket vil sige at den elektriske forbindelse for sender og modtager er byttet. En MDI og en MDIX port kan sammenkobles med kabler og stik, der er koblet "lige igennem". Det vil sige at kontakt nr. 1 i kablets ene ende er forbundet til kontakt nr. 1 i kablets anden ende; 2 til 2, 3 til 3 osv.

Hvis to porte af samme type (MDI til MDI eller MDIX til MDIX) skal sammenkobles, så skal der benyttes et "krydset kabel", så kredsløbene for sender i den ene ende forbindes til modtager i den anden ende.

En "Auto MDI/MDIX" er en port, der automatisk detekterer, hvordan porten skal anvendes. Den kan altså forbindes uden at du skal tænke på om der skal benyttes et "lige igennem kabel" eller et "krydset kabel".

Tegningen viser hvordan MDI og MDIX-porte er forbundet i et netværk.

Note, uplink-port:

Nogle switche er udstyret med en ekstra port, en såkaldt Uplink-port. Den kan anvendes til at viderekoble til andet MDIX-udstyr, uden at bruge et krydset kabel. En uplink-port er typisk parallelforbundet til en af de almindelige MDIX-porte. Det er altså én port med to fysiske sokler (stikdåser). Man anvender enten porten til uplink (som MDI-port) eller som MDIX-port. Der kan ikke samtidigt være noget tilsluttet i den anden fysiske sokkel (tjek det i din brugervejledning for udstyret).

MDIX

Medium Dependent Interface (X) with Crossover (EN/DK: Medie afhængig snitflade, krydset)

Se MDI.

medie-licens

Afgift, der opkræves af DR Licens (Danmarks Radio), på ca. 207 kr. pr. måned for at være i besiddelse af udstyr, der eventuelt kan modtage Danmarks Radios FTA tv og radioudsendelser (beklager denne modsigelse. FTA er pr. definition gratis, men ikke DR).

Medielicens er et "tilbud", du ikke kan sige nej til, medmindre du er så heldig, at du er dækket af en andens licens.

Hvis du har et eller flere af nedenstående apparater, skal du betale medie-licens; - uanset om du bruger dem eller ej (!):

På den måde, bliver der i Danmark et lovkrav om betaling af mindst én medie-licens for hver husstand (folkeregisteradresse). Stort set ingen kan undgå at betale licens.

Note

Uddrag af Bekendtgørelse om medielicens (BEK nr 1580 af 27/12/2014)

§ 1. Efter radio- og fjernsynslovens § 69, stk. 1, skal der betales medielicens for apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden. Medielicens opkræves af DR, DR Licens.

Stk. 2. Ved apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, forstås:

  1. tv-modtagere eller andre former for billedfremvisere,
  2. computere, mobiltelefoner, tablets eller andre enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, såfremt der via apparatet er internetadgang, eller
  3. computere med modtageenheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester via radiobølger (tv-tunere).

§ 5. Medielicens betales af husstande for besiddelse af licenspligtige apparater, jf. § 1.

Stk. 2. En husstand omfatter i denne bekendtgørelse licensbetaleren, hans/hendes samlevende ægtefælle eller samlever i ægteskabslignende forhold og deres hjemmeboende børn uanset alder, såfremt disse er tilmeldt Folkeregisteret på samme adresse.

Stk. 3. En husstand, jf. stk. 2, omfatter endvidere licensbetalerens ægtefælle eller samlevende i ægteskabslignende forhold, der har folkeregisteradresse i botilbud og lignende oprettet i henhold til §§ 107 og 108 samt § 192 i lov om social service.

Se eventuelt mere på Danmarks Radio's hjemmeside: http://www.dr.dk/).

Mega

Decimalt præfiks = 106

1 Mega = 1*106 = 1.000.000

mesh

(EN/DK:  maske (i et net, f.eks. et datanetværk eller i et fiskenet)).

Mesh betegner opbygningen af et trådløst datanetværk, hvor alle tilsluttede enheder (AP'erne), så vidt muligt, har indbyrdes forbindelse på samme måde som knuderne i et fiskenets masker. Hver knude svarer så til et AP, der via trådene i nettet har fat i 4 andre AP'er. Hver enkelt "knude" kommunikerer udelukkende med sine "nabo-knuder", som videresender til deres "nabo-knuder". Datapakker sendes altså udelukkende "et hop" imellem to knuder, hvorefter modtager-"knuden" tager sig af at transportere den videre. Når den korrekte modtager er fundet, så noterer mesh-funktionen den korteste rute imellem afsender og modtage, og udsender denne information til alle de andre "knuder". På den måde vil netværket straks kunne sende den næste datapakke via den korteste vej til denne modtager. Hvis en "tråd" i netværket knækker, så kan "knuderne" selv finde en anden vej (rute) til modtageren.

Adgangspunkterne (AP) i et Mesh-netværk benytter sig af flere samtidige radioforbindelser. Den ene forbindelse er reserveret til mesh-funktionen. Den kommunikere imellem de enkelte AP'er for at overføre data til styring af datastrømmen, igennem netværket. De øvrige radioforbindelser benyttes til at overføre data.

Selvom et mesh-netværk består af flere adgangspunkter, så benyttes der kun et domænenavn og et password.

Se også roaming.

MF

Medium Frequency; Dansk: Mellem Frekvens.

Se radio-frekvens.

MFD

Multi Function Device (EN/DK: multi funktions-enhed).

Se MFP.

MFP

Multi Function Printer (EN/DK: multi funktions-printer).

Multi Function Peripheral (EN/DK: multi funktions computertilbehør)

En produkt, der indeholder funktionerne fra flere selvstændige enheder med hver sin funktion, som er sammenbygget til en enkelt kompakt enhed.

En typisk MFP er en kombination af: Printer, Scanner og Kopimaskine.

MHz

1 Mega-Hz = 1.000.000 Hz

Mi

(mebi)

Se præfiks, binære.

MiB

Mebi-byte.

1 MiB = 1.048.576 byte.

Benyttes typisk til angivelse af et lagermedies kapacitet.

Se også præfiks, binære.

MiB/s

Mebi Byte per second. Transmissionsbetegnelse for den mængde byte, der overføres per sekund. 1 MiB/s = 1.048.576 byte / sek.

Mebi: Se "Mi" under præfiks, binære.

Mib

Mebi-bit.

1 MiB = 1.048.576 bit

Se også præfiks, binære.

MIC

Message Integrity Check (EN/DK: Meddelelse Gyldigheds-kode) også kaldet "Michael".

Benyttes i trådløse datanetværk for at sikre, at datapakkernes indhold ikke ændres under transporten fra afsender til modtager.

Se MAC.

Se også WPA.

micro-

micro- er præfiks for 1/1.000.000 = 0,000.001

1 micrometer = 0,000.001 meter = 0,001 millimeter.

Symbolet for micro- er µ (det græske bogstav my)

Se f.eks. micrometer (µm) og microsekund (µs

Se også præfiks.

microcell

(EN/DK: celle; afgrænset rum)

Dækningsområde for 1. stk. radiosender, der håndterer datatransmission eller mobiltelefoni.

Antennerne til en microcelle basestation er monteret på jordbaserede master, hustage og eller andre eksisterende strukturer, der giver direkte sigt til de omkringliggende bygninger og terræn.

Microcell basestationer har typisk en sendeeffekt fra 2 til 10 W (rækkevidde < 2000 meter).

Størrelsen af den enkelte celles udstrækning er ikke fastlagt ved nogen teknisk standard. Dette gælder også for de navngivne celler, hvor navnet hentyder til størrelsen: cell, macrocell, microcell, picocell og femtocell.

MIMO

(MISO, SIMO)

Multiple-Input Multiple-Output

En teknologi, der benyttes til at forøge rækkevidden og båndbredden på trådløse kommunikationssystemer, som f.eks. WLAN. I MIMO-teknologi har udstyret flere antenner, der er tilsluttet hver sin sender/modtager. Dette bevirker, at der kan oprettes f.eks. 3 parallelle trådløse forbindelser, imellem host og klient. Hver forbindelse kan overføre data, og samlet vil disse forbindelser kunne overføre langt større datamængder end kun en enkelt forbindelse. Ydermere kan der opnås nogle radiotekniske fordele, så radioforbindelserne får længere rækkevidde end ved brug af en almindelig sender/modtager.

Med MIMO teknologi kan båndbredden på trådløse netværk teoretisk (!) komme helt op på 540 Mb/s, og rækkevidden forøges med ca. 80%, set i forholdet til almindeligt udstyr uden MIMO.

I år 2006 kom der WLAN-udstyr på markedet, som benyttede MIMO teknologi med 3 stk. antenner med en båndbredde på 108 Mb/s. Efterfølgende er teknologien udviklet til at kunne håndtere endnu flere antenner, der i kombination benyttes til automatisk at retningsbestemme og "fokusere" den trådløse forbindelse imod den fysiske placering, som den enkelte bruger har i forholdet til WLAN-udstyret.

MIMO kan udelukkende håndtere datatransport til og fra én bruger ad gangen. Det opdager man normalt ikke, idet der løbende skiftes hurtigt imellem de enkelte brugere, så alle brugere håndteres efter tur. Det kan dog give båndbreddeproblemer, når der er mange brugere tilsluttet det samme AP. Men ... hjælpen er på vej:

MIMO er nu udviklet (år 2017) til at kunne håndtere flere samtidige datastrømme fra flere brugere. Dette kaldes MU-MIMO (MultiUser - Multiple-Input Multiple-Output)  (EN/DK: flerbruger - flere-input flere-output; flerbruger - flere indgange flere-udgange). MU-MIMO kan samtidigt transportere data til og fra 4 brugere i helt separate datakanaler. Umiddelbart lyder 4 samtidige brugere ikke af meget, men teknikken bevirker også at der lynhurtigt kan skiftes til en anden bruger, hvis det bliver nødvendigt. Brugerne på et MU-MIMO adgangspunkt (AP) vil opleve en stor forbedring af båndbredden.

MU-MIMO er en meget kompleks teknik, der i en svær balanceakt kombinerer det bedste af både radioteknologi og datateknologi.

Den tekniske standard: IEEE 802.11ac regulerer både radio- og datateknologi, og den udvides og tilpasses løbende, når teknologien udvikler sig.

Vigtigt

Se også beskrivelsen under den tekniske standard for MIMO: IEEE 802.11n.

Se også MIMO XR.

MISO og SIMO

Der findes nogle udgaver af MIMO, hvor enten senderen eller modtageren kun er udstyret med en enkelt antenne.

MISO: Multiple-Input Single-Output (EN/DK: flere-input enkelt-output; flere-indgange enkelt-udgang).

SIMO: Single-Input Multiple-Output (EN/DK: enkelt-input flere-output; enkelt-indgang flere-udgange).

MIMO XR

Handelsmærke ejet af Ralink Technology Corp., der producerer chipset for brug i WLAN-udstyr. Deres MIMO XR (chipset RT2600) overholder standarden 802.11b/g, som de har udvidet med MIMO-teknologi. Standarden 802.11n, der skal dække MIMO, er ikke udgivet endnu (nov. 2006).

MIMO XR er Ralink Technology Corp.'s  bud på den tidlige udgave af 802.11n, men der er ikke garanti for at MIMO XR er kompatibelt med 802.11n, når den bliver endelig vedtaget.

Se også MIMO.

Mini PCIe

Mini PCI Express slot

Udvidelsesstik internt i en pc (bærbar eller tablet).

Billedet viser to (WLAN) indstikskort til intern montage i en pc, der indeholder en Mini PCI eller en Mini PCIe sokkel.

Picture given in Public Domain by User: Cvdr  - commons.wikimedia.org

 

Se også: PCIe.

minuskel

Typografi-betegnelsen for et lille bogstav. F.eks.: abcdefg (og ikke: ABCDEFG).

Se også: versal, majuskel og kapitæl.

MIPS

Mega Instructions per second (EN/DK: millioner instruktioner per sekund).

Oprindeligt IPS, men på grund af udviklingen i processorenes hastighed ses IPS nu altid angivet med et præfiks foran (her Mega, se præfiks).

Enhed for angivelse af en processors hastighed, med hensyn til at afvikle instruktioner.

Idet målingen af hastigheden er afhængig af mange faktorer i processorens omgivelser, og dermed behæftet med stor unøjagtighed, benyttes enheden ikke i så stor en udstrækning mere. Det er dog stadig muligt at finde angivelsen af MIPS for de fleste processorer på producenternes datablade. Herunder er nogle eksempler.

Processor navn MIPS Clock-frekvens

GHz

År for

produktion

Intel Pentium Pro 541 0,2 1996
Intel Pentium III 1354 0,5 1999
AMD Athlon 3561 1,2 2000
AMD XP 2400+ 5935 2,0 2002
Pentium 4 Extreme Edition 9726 3,2 2003
AMD Athlon FX-57 12000 2,8 2005
AMD Athlon FX-60 (Dual Core) 18938 2,6 2006
Intel Core 2 X6800 27079 2,93 2006
Intel Core 2 Extreme QX6700 49161 2,66 2006
Intel Core 2 Extreme QX9770 59455 3,2 2008
Intel Core i7 Extreme 965EE 76383 3,2 2008

MISO

Multiple-Input Single-Output (EN/DK: flere-input enkelt-output; flere-indgange enkelt-udgang).

Se MIMO.

MMS

Multimedia Messaging Service (EN/DK: multimedie meddelelses tjeneste).

En telekommunikationsstandard for mobiltelefoner, der kan overføre tekstmeddelelser, som er vedhæftet et multimedie objekt. Det vil sige en lille tekstmeddelelse, vedhæftet et billede-, en video- eller en audio-fil.

MMS er en udvidelse af standarden for SMS som bruger WAP til af fremvise/afspille indholdet.

modem

Et modem benyttes til at forbinde et digitalt dataudstyr med en dataforbindelse (en data-transmissions-forbindelse) således at der kan sendes og modtages data til og fra dataforbindelsen.

Et modem er hardware, som enten tilsluttes din pc med et kabel, eller indbygges i den.

Udtrykket mo-dem er sammensat af MOdulere og DEModulere. Modemmet arbejder i princippet altid med analoge signaler på transmissionsforbindelsen, idet den forvrængning (det signal-tab), der sker igennem forbindelsen, altid er analogt.

For at kunne oprette en transmissionsforbindelse skal man bruge 2 stk. modem, et i hver ende af dataforbindelsen.

I afsende-enden omsætter modemmet digitale datasignaler til analoge signaler (modulere), mens det i modtage-enden omsætter analoge signaler til  digitale datasignaler (de-modulere).

Transmissionsforbindelsen kan oprettes med mange forskellige metoder. Her er et par eksempler:

Bemærk

Det er med fuldt overlæg at ISDN2 ikke er medtaget i listen. Med en ISDN2-forbindelse har man en digital snitflade imod brugeren. For at kunne koble sit dataudstyr til sådan en, skal man benytte en såkaldt Terminal Adapter (TA) og altså ikke et modem. Terminal Adapterens opgave er at sende de korrekte digitale signaler/kommandoer til ISDN2-forbindelsens udstyr, således at der etableres en digital ISDN2 dataforbindelse.

Ingen ved hvordan modem staves i bestemt form eller i flertal:  modemmet (udtales med tryk på mo-) eller modemet (udtales med tryk på -de-). Det mest udtalevenlige på dansk er modemmet.

Modstand

Resistans, ohmsk modstand, elektrisk modstand.

Elektrisk modstand kan defineres som en dårlig elektrisk leder. En modstand forhindrer elektronernes frie løb igennem et elektrisk kredsløb. Den rent elektriske modstand betegnes "Resistans" og angives forkortet med bogstavet "R".

Når en modstand påtrykkes en elektrisk spænding, vil der løbe en strøm igennem den, der er ligefrem proportional med den påtrykte spændingsforskel. Den samlede elektriske energi afsættes i modstanden som varme (Ohms lov). Se mere under Ohm.

Modstande findes i mange udformninger. Nedenstående billede viser nogle modstande (10Kohm, 5% tolerance og 0,25W), der er beregnet til at montere på et printkort (PCB).

Se også Farvekode Modstande, Modstande standardværdier, SMD og SMD mærkning.

 

 

Modstande standardværdier E3, E6, E12, E24, E48, E96 og E192

Standardværdier for modstande udgivet af Electronic Industries Association (EIA). De såkaldte "E-rækker" eller "E-serier".

EIA "E"-serierne angiver de foretrukne værdier for modstande med forskellige tolerancer. Tallet efter "E" angiver antallet af logaritmiske trin per dekade.

"E"-serierne angiver standardværdier for modstande i et system, der har sin oprindelse omkring år 1925. De fleste modstande var dengang fremstillet af kul, og med dårlige fremstillingstolerancer (typisk 20-50%). Med det som udgangspunkt valgte man at fremstille modstande med værdier, hvor modstandens værdi ±tolerancen, hverken oversteg værdien af den foregående eller den næste modstand i rækken. Ved fremstilling af en 100 ohm modstand ±10%, vil det ikke give mening også at producere en 105 ohm modstand, idet 105 ohm stadig er inden for 10% tolerance af den 100 ohm modstand. Den næste fornuftige værdi vil være 120 ohm, fordi en 100 ohm modstand med 10% tolerance forventes at have en værdi et sted mellem 90 og 110 ohm. De 120 ohm modstand har en værdi på mellem 110 og 130 ohm. Efter denne logik vil de foretrukne værdier for modstande med 10% tolerance og værdier imellem 100 og 1.000 ohm være 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330 og så videre. Det er netop værdierne i E12 serien, der kan ses i tabellerne længere nede.

Nedenstående tabel viser de anvendte tolerancer for udarbejdelsen af hver "E"-række.

Serie Tolerance Farvekode
Modstande

Mærkning af Tolerance
Bemærkning
E3 50% Ukendt Anvendes ikke, men fandtes i den oprindelige standard.
E6 20% Ingen farve Anvendes ikke mere, men kan findes i gammelt elektronisk udstyr.
E12 10% Sølv E12 anvendes ofte som lagerførte modstandsværdier, eller som indhold i et pakketilbud, selvom tolerancen på de tilbudte modstande er  5% eller 1%.
E24 5% Guld E24 anvendes ofte som lagerførte modstandsværdier, eller som indhold i et pakketilbud, selvom tolerancen på de tilbudte modstande er 1%.
E48 2% Rød  
E96 1% Brun Mange fabrikanter medtager værdierne fra E24-serien i deres produktion af E96-serien, så bliv ikke forvirret, når du ser en E24-værdi, der er farvemærket med 1% tolerance (Brun). 
E192 0,5%
Grøn  
E192 0,25% Blå  
E192 0,1% Violet  

Nedenstående tabeller viser Standard EIA dekade modstandsværdier, der er normaliseret for dekaden mellem 100 og 1.000. Værdierne i andre dekader kan udledes ved at dividere eller multiplicere tabellens værdier med 10.

E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192
50% 20% 10% 5% 2% 1% 0,50%
            0,25%
            0,10%
100 100 100 100 100 100 100
101
102 102
104
105 105 105
106
107 107
109
110 110 110 110
111
113 113
114
115 115 115
117
118 118
120
120 120 121 121 121
123
124 124
126
127 127 127
129
130 130
132
130 133 133 133
135
137 137
138
140 140 140
142
143 143
145
150 150 150 147 147 147
149
150 150
152
154 154 154
156
158 158
160
160 162 162 162
164
165 165
167
169 169 169
172
174 174
176
180 180 178 178 178
180
182 182
184
187 187 187
189
191 191
193
200 196 196 196
198
200 200
203
205 205 205
208
210 210
213
E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192
50% 20% 10% 5% 2% 1% 0,50%
            0,25%
            0,10%
220 220 220 220 215 215 215
218
221 221
223
226 226 226
229
232 232
234
240 237 237 237
240
243 243
246
249 249 249
252
255 255
258
270 270 261 261 261
264
267 267
271
274 274 274
277
280 280
284
300 287 287 287
291
294 294
298
301 301 301
305
309 309
312
330 330 330 316 316 316
320
324 324
328
332 332 332
336
340 340
344
360 348 348 348
352
357 357
361
365 365 365
370
374 374
379
390 390 383 383 383
388
392 392
397
402 402 402
407
412 412
417
430 422 422 422
427
432 432
437
442 442 442
448
453 453
459
E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192
50% 20% 10% 5% 2% 1% 0,50%
            0,25%
            0,10%
470 470 470 470 464 464 464
470
475 475
481
487 487 487
493
499 499
505
510 511 511 511
517
523 523
530
536 536 536
542
549 549
556
560 560 562 562 562
569
576 576
583
590 590 590
597
604 604
612
620 619 619 619
626
634 634
642
649 649 649
657
665 665
673
680 680 680 681 681 681
690
698 698
706
715 715 715
723
732 732
741
750 750 750 750
759
768 768
777
787 787 787
796
806 806
816
820 820 825 825 825
835
845 845
856
866 866 866
876
887 887
898
910 909 909 909
920
931 931
942
953 953 953
965
976 976
988

modtageboks

Se STB.

modulation

En teknik der benyttes til at transmittere en lav frekvens (et nytte-signalet, f.eks. tale) via en meget høj frekvens (bærebølge-signalet).

Modulation benyttes ofte med det formål at kunne udsende et audiosignal via radiobølger fra en antenne over store afstande. Bærebølgens frekvens vælges så høj, at den kan udstråles fra en antenne som en radiobølge, og modtages på en antenne, der er tilpasset netop bærebølgens frekvens.

Ved at anvende en nøje planlagt teknik, så kan afsenderen modulere (blande) nyttesignalet og bærebølge-signalet sammen. Modtageren kan så de-modulere (udlede) nyttesignalet fra den modtagne (og modulerede) bærebølge.

Der findes mange forskellige tekniker til modulation og transmission ved hjælp af bærebølge-teknik. Uanset teknikken, så er formålet med at benytte modulation at kunne transmittere et nyttesignal, og modtage det igen, uden at nyttesignalet er forvrænget/ødelagt af støj og signaltab.

Se også radiobølge og radiofrekvens.

modulstik

Modulstik er et lille stik, som anvendes i stor udstrækning i tele-, data- og elektronik-industrien

Billedet viser et 8-polet modulstik.

Derfor hedder det et modulstik.

Stikkene hedder på amerikansk: "Modular Jack" (DK: "Modul-stik"). Stikkene konstrueres ved at anvende "moduler" med samme mål uanset hvor mange kontaktstifter de indeholder. Stikkene er konstrueret efter mål angivet i "inch" (US customary units). 1 inch = 25,4 mm (SI dimensional units).

Et modulstik overholder disse mål:

Modulstik findes i flere modeller, som betegnes efter hvor mange positioner, der er til kontaktben, og hvor mange af disse positioner, der er forsynet med kontaktben.

Antal positioner/Antal kontaktben eller Antal P Antal C (fra engelsk P=Positions, C= Contacts):

4/4 eller 4P4C

6/4 eller 6P4C

6/6 eller 6P6C

8/8 eller 8P8C

Se også RJ.

Note

Modulstørrelsen 0,018 inch kendes også fra elektronikindustrien, som f.eks. benytter den til benbredden på forskellige elektroniske komponenter.

monitor

Et apparat som overvåger en proces eller et område. Typisk benyttes udtrykket monitor, om det apparat, som fremviser data eller billeder for den person, som "overvåger".

F.eks.:

Billedet viser en typisk computer-monitor (dataskærm).

Se også skærm.

motherboard

(EN/DK: moder printplade) den printplade i et elektronisk udstyr, som indeholder de fleste af udstyrets elektroniske kredsløb, og spiller en central rolle ved at sammenkoble andre dele eller kredsløb i udstyret.

Typisk indeholder motherboardet udstyrets hovedfunktioner, mens ekstrafunktioner og betjeningsknapper findes på andre printplader, der forbindes til motherboardet med stik eller kabler.

I en computer kaldes motherboardet på dansk for et bundkort.

MPEG2

Se MPEG4.

MPEG4

MPEG står for Motion Picture Expert Group, og er en arbejdsgruppe, der har udviklet de standarder, som benyttes til at komprimere digitale lyd- og video-signaler.

MPEG2 er den ældste komprimeringsmetode. Den kan anvendes til at sende 6-7 stk. tv-programmer i en MUX (via én sendefrekvens).

MPEG4 afløser MPEG2, og kan anvendes til at sende 8-10 stk. tv-programmer i en MUX.

I Danmark vil de digitale sendere, der tages i brug den 1. november 2009, anvende MPEG4-komprimering, mens de nuværende digitale sendere fortsat anvender MPEG2 indtil slutningen af år 2011.

Allerede fra den 1. november 2009 vil der kunne modtages flere tv-programmer med en DVB-T MPEG4 modtager end med en DVB-T MPEG2 modtager.

Se også DVB

MPPT

Maximum Power Point Tracking (EN/DK: Maksimal effekt punkt sporing).

En processorstyret ladestyringsteknik, der anvendes i solpanelanlæg. Ladestyringen sikrer optimal udnyttelse af den maksimale effekt solpanelerne kan afgive under de aktuelle forhold.

MR

Mixed Reality (EN/DK: Blandet Virkelighed)

En sammenblanding af VR og AR

MR er en sammenblanding af Virtual Reality og Augmentet Reality, hvor begge dele kan reagere på hinanden i realtid. Det er meget lig med de computergenererede effekter (dyr og ting), man kan se anvendt i mange film. Ved MR vil du så selv kunne interagere med det samlede indhold, og opfatte det som om du selv er fysisk tilstede i tid og sted.

Det varer dog lidt inden det er helt klar, men det er meget tæt på.

Der er ikke en helt klar definition af de tre "Realitys" VR, AR og MR. Vi må se, hvad fremtiden byder på.

Se også VR (Virtual Reality) AR (Augmentet Reality).

ms

milli-sekund = 1/1.000 = 0,001 sekund.

Se også præfiks.

mSATA

mSATA er et interface for tilslutning af et SSD-drev. Det er en intern udvidelsesport (et stik), der er indbygget i små computere (f.eks. netbooks), der indeholder meget lidt plads til udvidelser.

mSATA har samme udseende som et Mini PCI Express kort (Se Mini PCIe).

Billedet viser en SSD mSATA-harddisk, der ligger oven på en 3,5" SATA-harddisk.

Billedet er givet i Public Domain (CC0 1.0 Universal) af "Bdortiz1076", der ikke kan identificeres nærmere.

Bemærk:

Selvom en mSATA sokkel har samme fysiske udformning som en PCIe sokkel, så kan:

Se også SATA og artiklen om ATA-interface

MTA

Mail Transfer Agent (EN/DK: Post Overførsels Agent; en agent, er en der udfører noget på vegne af en anden), som benytter SMTP-protokollen.

MTA er et program, der afvikles på en mail-server. Det modtager e-mail fra MUA (brugerens e-mail-program), og sørger for at sende den videre til den, der er angivet som e-mailens adressat.

Media Terminal Adapter, udstyr der afslutter et bredbånds netværk ved en bruger. Det udstyr som gør det muligt for brugeren at tilslutte sit eget udstyr til bredbånds-netværket (typisk et modem eller en TA)

MTBF

Mean Time Between Failures

Gennemsnitstid imellem fejlfunktioner

Angiver den statistisk sandsynlige tid, der vil forekomme imellem to fejlfunktioner af et udstyr.

MUA

Mail User Agent, (EN/DK: Post Bruger Agent; en agent, er en der udfører noget på vegne af en anden)

MUA er et e-mail-program, som benyttes på en computer (pc) til at sende og modtage e-mail.

F.eks. er Microsoft Outlook Express en MUA.

Se også MTA.

MU-MIMO

MultiUser - Multiple-Input Multiple-Output.  (EN/DK: flerbruger - flere-input flere-output; flerbruger - flere indgange flere-udgange).

Teknologi for trådløse datanetværk (WLAN).

Se MIMO.

MUX

Multiplexer (efter latin: multi: flere, mange + plexus: flette, bundte; det vil sige "en der bundter").

En enhed, der anbringes i afsender-enden af en transmissionsforbindelse. Den samler f.eks. flere data-strømme til én datastrøm, med det formål at transmittere dem samlet over én transmissionsforbindelse.

I modtager-enden indsættes der en Demultiplexer, der igen kan opdele den modtagne datastrøm i det oprindelige antal datastrømme. Ofte vil en demultiplexer blive anvendt til at udvælge én bestemt datastrøm, som så kan viderebehandles af et efterfølgende udstyr.

Betegnelsen MUX kendes også i forbindelse med det udstyr, der anvendes til udsendelse af Digitale TV-signaler ( (DTT). Udstyret samler f.eks. 10 forskellige programmer og udsender dem samlet over én frekvens. TV-modtageren skal så kunne demultiplexe og udvælge netop det program som man ønsker at vise på sit TV.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1M / 2019-01-29 22:54