D Teknisk Leksikon om EDB, netværk, telefoni og elektronik

Fortsat fra

DAB

Digital Audio Broadcasting (EN/DK: digital audio udsendelse).

Teknisk standard for digital udsendelse af audio-signaler (lyd/radio-programmer) via radiobølger og jordbaserede sender-antenner. Signalerne kan modtages via både udendørs (det er bedst) og indendørs antenner.

Bemærk

Alle de DAB programmer, der blev udsendt via det danske DAB-net, blev pr. 1. oktober 2017 skiftet til udsendelse via DAB+ teknologi.

Se DAB+

DAB+

Digital Audio Broadcasting+ (EN/DK: digital audio udsendelse (plus)).

Teknisk standard for digital udsendelse af audio-signaler (lyd/radio-programmer). DAB+ er en forbedret udgave af DAB-standarden.

 

Bemærk

Alle de DAB programmer, der blev udsendt via det danske DAB-net, blev pr. 1. oktober 2017 skiftet til udsendelse via DAB+ teknologi. En DAB-modtager vil ikke kunne modtage signaler udsendt i DAB+. DAB-radiomodtagere solgt i 2012 og senere vil kunne modtage DAB+.

Hvis du havde en modtager, der udelukkende kunne modtage DAB og ikke DAB+, så vil den ikke kunne anvendes til digital radio efter denne dato. Ved skiftet blev ca. 200.000 DAB-modtagere gjort ubrugelige. TAK Danmarks Radio  !#¤%&?§!! ... (mange grimme ord censureret). Dermed blev de blot til højteknologisk, miljøfarligt DAB-affald (... og nej! Du må ikke smide den i havnen).

Angående FM-radio:

En hel del af de gamle DAB-radioer kan dog også modtage FM-radio. Det vil de stadig kunne efter skiftet til DAB+ (indtil FM-senderne lukkes ned).

Det forventes at udsendelsen af alle de Danske radioprogrammer vil kunne modtages på DAB+ i år 2019 (vedtaget i EU), hvorefter udsendelsen via FM-senderne vil ophøre.

Det er dog meget usikkert, hvornår udsendelsen via FM-senderne vil ophøre.

DAB-signalet udsendes i Danmark i VHF-båndet med lodret polarisation (dvs. at antennen skal vende lodret). I Danmark findes der 3 sendernet. De er opdelt som følgende:

Nedenstående kort er lavet ud fra oplysninger indhentet i år 2016 ved Energistyrelsen - Radio og tv, Energistyrelsens MastedatabaseStyrelsen for Dataforsyning og Effektivisering med flere.

 

DAB Blok1 - Landsdækkende
DAB Blok1 - Landsdækkende DK

 (kortet er vejledende; ikke målfast)

 

T-DAB
kanal
Geografisk
Område
Centerfrekvens
MHz
Frekvensbånd
MHz
 Polarisation
12C Landsdækkende 227,360    226,592 - 228,128  Lodret

 

DAB Blok 2 - Øst og vest for Lillebælt

DAB Blok 2 - Øst og vest for Lillebælt DK

(kortet er vejledende; ikke målfast)

 

T-DAB
kanal
Geografisk
Område
Centerfrekvens
MHz
Frekvensbånd
MHz
Polarisation
8B Midt- og Syd-Jylland 197,648 196,880 - 198,416 Lodret
11C Fyn og Øerne 220,352 219,584 - 221,120 Lodret
13B Nord- og Nordøst-Jylland 232,496 231,728 - 233,264 Lodret

 

DAB Blok 3 - Regional opdeling

DAB Blok 3 - Regional opdeling DK

(kortet er vejledende; ikke målfast)

 

T-DAB
kanal
Geografisk
Område
Centerfrekvens
MHz
Frekvensbånd
MHz
Polarisation
6A Se kort 181,936 181,168 - 182,704 Lodret
6C Se kort 185,360 184,592 - 186,128 Lodret
6D Se kort 187,072 186,304 - 187,840 Lodret
7A Se kort 188,928 188,160 - 189,696 Lodret
7C Se kort 192,352 191,584 - 193,120 Lodret
8A Se kort 195,936 195,168 - 196,704 Lodret
10B Se kort 211,648 210,880 - 212,416 Lodret
11A Se kort 216,928 216,160 - 217,696 Lodret
11B Se kort 218,640 217,872 - 219,408 Lodret
11D Se kort 222,064 221,296 - 222,832 Lodret
12A Se kort 223,936 223,168 - 224,704 Lodret

Note

DAB betegnes til tider med "T-DAB". Det står for: Terrestrial - Digital Audio Broadcasting (EN/DK: jordbaseret - digital audio udsendelse). DAB er dog netop beregnet for udsendelse via jordbaserede sendernet, så det er blot med til at forvirre begreberne.

T-DAB er en betegnelse, der benyttes i myndighedernes frekvensplaner, hvor "T" henviser til at det reserverede frekvensområde anvendes til en "Terrestrial" tjeneste. Det vil sige en transmission fremført via radiobølger sendt fra og til jordbaserede antenner.

Se mere om DAB-radioprogrammerne m.m. på: http://www.digitalradio.dk og https://www.teracom.dk og https://mereradio.dk/

DAC

Digital-to-Analog Converter (EN/DK: digital til analog omformer)

Enhed der, ud fra modtagne digitale signaler, genererer analoge signaler. Anvendes f.eks. i aktive (musik)forstærkere, der modtager digitale signaler fra audio-, video-udstyr (også digital audio fra en computer), og derefter omformer dem til analoge signaler, der kan forstærkes op og gengives som lyd ved hjælp af en højttaler.

En DAC benyttes ofte i udstyr, der skal gøre det muligt for mennesker at anvende digitale signaler. De menneskelige sanser er analoge og kan ikke opfatte og forstå digitale signaler direkte. Din computer anvender en indbygget DAC i lydkortet, når du lytter til dit digitalt lagrede musik (MP3-, MP4- eller WMAdata). Den modtager digitale data fra processoren, hvorefter den genererer et analogt spændingssignal, der kan forstærkes op og gengives i dine højttalere. Højttalerne genererer trykbølger (lydbølger) i luften, som dine ører kan opfatte. 

Et udstyr, der indeholder en DAC, kan være forsynet med flere forskellige indgangsstik. F.eks. for tilslutning af et USB-, optisk- eller koaksialt-interface.

Det omvendte af en DAC er en ADC (Analog-to-Digital Converter)

dataskærm

Se skærm.

data-forbindelse

En kommunikations-forbindelse, der gør det muligt at overføre/transmittere data fra et fysisk sted til et andet.

Se også transmission.

dB

decibel = 0,1 Bel

Enhed for det logaritmiske forhold imellem to effekters niveauer.

Formel, decibel

DC

Direct Current (EN/DK: direkte strøm; ligefrem strøm)

Jævnstrøm.

Elektrisk strøm, hvor elektronerne løber i en retning i den elektriske leder. De elektriske poler på en DC-kilde betegnes med + og - (plus og minus). Elektronstrømmen bevæger sig fra - til +.

Typiske kilder for jævnstrøm er batterier og akkumulatorer. Elektronik arbejder ved DC.

DC-spændingskilder leverer normalt et konstant spændingsniveau, men kan også bestå af en pulserende spændingskilde. En pulserende DC-spændingskilde er en AC-spændingskilde, der er blevet enkelt- eller dobbelt-ensrettet.

.... og det har vi gjort længe! Her mangler en tegning af DC-spændingskilder og deres kurveform. 

Se også pulserende jævnstrøm.

Det modsatte af DC er AC.

DC-CDI

DC-Capacitive Discharge Ignition (EN/DK: Jævnstrøm-Kapacitiv Afladnings-Tænding.)

Se artiklen om tændingssystemer.

DD-WRT

DD-WRT er en Linux-baseret alternativ OpenSource firmware egnet til en lang række af WLAN routere.

Hovedvægten ligger på at give den lettest mulige håndtering, der understøttelser en lang række af de funktioner, der findes i de enkelte netværksudstyr. Det vægtes ligeledes meget højt at man, ved anvendelse af DD-WRT firmware, får en stabilt fungerende gateway.

DD-WRT udvikles og vedligeholdes af gruppen bag dd-wrt.com. Se deres hjemmeside på http://www.dd-wrt.com

decimale, præfiks

Se præfiks, decimale.

decimaltal

Talsystem med grundtal 10. Angiver værdier ved hjælp af disse 10 symboler "0123456789". Se talsystem. Anvendes hovedsageligt i forbindelse med at data og værdier bearbejdes af mennesker.

Se også præfiks, decimale.

decode

Se dekode.

decoder

Se dekoder.

DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunication (EN/DK: digitalt udvidet trådløs telefoni).

Teknologi for transportable håndholdte trådløse telefoner med kort rækkevidde (30 - 100 m).

Teknisk standard vedligeholdes af: www.worlddab.org

de facto

Noget der er opstået som en konsekvens af de faktiske omstændigheder.

En del tekniske standarder opstår ofte som en "de facto" standard, inden der bliver udarbejdet en international godkendt standart. En de facto standart er en teknisk standard, som er en beskrivelse af den teknologi, der findes i allerede eksisterende udstyr.

dekode

(Engelsk: decode).

Af-kode; det modsatte af at kode.

Det, at omsætte signaler eller data fra et uhåndterligt (låst) format til et umiddelbart anvendeligt format. For eksempel kan din computer ikke afspille den DRM-beskyttede musik, du kan købe på Internettet, før du har hentet en licens og dekodet netop din musikfil. Det program, som du bruger til at afspille musikken med, sørger for at dekode din købte musik-fil, så du kan lytte til den.

Dekodning anvendes i mange forskellige teknologier; f.eks.: dekodning af krypteret indhold i:

dekoder

Et udstyr (eller en person), der udfører en dekodning. Se dekode.

dekryptere

Af-kryptere; det modsatte af at kryptere.

Det, at omsætte signaler eller data fra et uhåndterligt (låst) format til et umiddelbart anvendeligt format.

Det samme som dekode.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol.

En protocol (et datasprog), som benyttes til dynamisk at tildele IP adresser på et netværk.

Når en klient (en netværks-pc) får tildelt en adresse, reserveres den kun i et stykke tid, hvorefter klienten igen skal bede om at få adressen reserveret. Hvis adressen ikke fortsat ønskes benyttet af klienten, så vil den blot blive genbrugt til en anden klient, når denne henvender sig.

DHCP kan tilbyde parametre for automatisk opsætning af en netværksforbindelse med blandt andet:

dial-up line

(EN/DK: Drej-op-linie eller Dial-up-forbindelse. Dial = Skive, Telefonnummerskive)

(Dansk: opkaldslinie eller telefonlinie).

En kommunikationsforbindelse til tale eller data, som udelukkende etableres, når der er behov for det. Benyttes hovedsageligt om telefonforbindelser, der ved hjælp af et modem, bruges til overførsel af data.

En normal telefonsamtale er et typisk eksempel på en dial-up-forbindelse. Man benytter et telefonapparat til at ”kalde/koble op” med. Forbindelsen kobles op af telefoncentralen, når man "løfter telefonrøret af" og via telefonapparatets tastatur har givet information om, hvilket telefonnummer man ønsker forbindelse med. Efterfølgende kobler telefoncentralen forbindelsen ned igen, når der gives besked om dette ved at "lægge telefonrøret på" igen.

Når man benytter en telefonlinie som dial-up-dataforbindelse, bruges der ikke et telefonapparat, men derimod et modem.

Forbruget på en dialup-forbindelse afregnes typisk efter tidsforbrug.

Se også PSTN og ISDN.

digital

I EDB og datatransmissions-sammenhæng: En værdi eller et signal, der kun kan antage 2 forskellige værdier. Digitale værdier  angives typisk som "0 eller 1", "sand eller falsk" eller "høj eller lav".

Se også analog, samt artiklen om Transmission.

digital kopiering

En digital kopiering er en proces, som resulterer i at kopien opbevares i digital form.

Hvis slutproduktet er et digitalt medie, så er kopieringen per definition digital (ifølge loven om ophavsret). Dette gælder også, selvom der har været involveret en analog signalomsætning i kopieringsprocessen.

Eksempler på udstyr, der benytter digitale medier: En MP3 eller WMA-afspiller, en DVD-optager, en pc eller en digital-videooptager.

Note

Her i skrivende stund (år 2012) benytter alt det audio- eller videoudstyr, som du kan optage på, digitale lagermedier (med undtagelse af enkelte antikke udstyr).

Se også analog kopiering.

digitalt TV

Digitalt transmitteret TV-signal. Se DTT.

diskette

(EN/DK: lille rund plade/skive)

Et flytbart magnetisk data-lagermedie, som anvendes i et diskette-drev, der monteres i computerens kabinet.

Note:

Disketter benyttes kun i begrænset omfang og er efterhånden afløst af USB-drevet. Det er et lagermedie med meget større kapacitet end disketten. Ydermere giver et USB-drev bedre sikkerhed imod datatab, end en diskette.

Mange nye pc'er er slet ikke udstyret med et diskettedrev, men tilbyder så til gengæld en let tilgængelig USB-port, der er placeret på siden eller fronten af pc'ens kabinet.

Den mest almindelige diskette er en 3.5" diskette (bredden af disketten målt i tommer = 88,9 mm). Den benyttes til at opbevare data, og siges typisk at kunne indeholde 1,44 MB data.

En (3.5") diskette består af en tynd rund skive plastikfolie, der er belagt med et magnetisk materiale. Folieskiven er monteret på en centreret metalskive, og er placeret inde i et kassettelignende plastikhus, som skubbes ind i diskettedrevet, når den skal benyttes.

Data lagres på det magnetiske materiale ved hjælp af et elektromagnetisk skrive/læsehoved. En almindelig diskette er opbygget i magnetiske mønstre med:

Det giver 2*80*18*512 = 1474560 byte pr. diskette = 1440 KiB (omregnes som (1474560/1024)).

Note

Angående diskettens lagerkapacitet (Hvis du ikke elsker præfiks og matematik, så spring dette over).

3,5" Disketten opgives af alle til at have en kapacitet på 1,44 MB, hvilket dog er en ukorrekt sammenblanding af både et decimalt præfiks og et binært præfiks (decimalt kilo * binært Kibi giver ikke decimalt Mega).

1474560 Byte = 1440 KiB = 1,40625 MiB = 1,47456 MB, men ikke lig med 1,44 MB

Hvis man gerne vil opgive kapaciteten til 1,44 (noget), så kunne man selvfølgelig sige at 1440 KiB er lig med 1,44 kKiB (1,44 kilo KiB), men det kan ikke accepteres, at bruge et præfiks foran et præfiks. Vi må altså gøre som alle andre:

En diskettes kapacitet er 1,44 MB (Suk! - men nu ved du altså bedre!).

Nedenstående billeder viser en diskette under forskellige forhold. Klik på billederne for at se dem i en stor udgave.

Diskette 1.44 MB Billedet viser en diskette.

Floppydrive 1.44 MB Billedet viser en diskette indsat i et diskettedrev på forsiden af en pc.

Diskette 1.44 MB Åben Billedet viser en adskilt diskette (så er den ødelagt!). Til venstre ses selve den magnetiske folie med den metalskive i midten, som benyttes af diskettedrevet til at fastholde og rotere skiven.

Floppydisk:

En diskette kaldes også for en floppydisk. Navnet stammer fra en tidligere og større udgave af en diskette, som var ret blød; "floppy" er engelsk og betyder "slatten" eller "slasket". Selvom den mindre og nyere diskette slet ikke er slasket mere, så hænger det gamle navn stadig ved.

DLNA

Digital Living Network Alliance (EN/DK: digital tilværelse/liv netværk sammenslutning).

En teknologi, der er etableret af diverse fabrikanter af underholdningselektronik (tv, forstærker m.m.). DLNA tillader forskelligt underholdnings-elektronik at udveksle deres indhold over et datanetværk (Ethernet LAN). På den måde, kan du f.eks. sende dine feriebilleder fra din pc ud over netværket og frem til dit tv-apparat i stuen.

Det kræver dog at pc og tv indeholder henholdsvis en DLNA server og en DLNA client (det kan udgøres af et program i pc'en).

DLNA's hjemmeside: http://www.dlna.org.

DM-code

Data Matrix code (EN/DK: data matrix kode).

En 2 dimensional "stregkode" (en matrix), der kan aflæses af specielle scannere.

Se QR-code.

DMB

Digital Multimedia Broadcasting (EN/DK: digital multimedie udsendelse).

Teknisk standard for digital udsendelse af video- audio og datasignaler beregnet for modtagelse på håndholdte modtagere med små skærme (typisk mindre end 7 tommer). F.eks. mobiltelefoner, PDA eller lignende transportabelt udstyr.

Indholdet i DMB-udsendelsen kan f.eks. være navigation (bykort), TV-udsendelser eller musik.

Se også DVB og DAB.

DNS

Domain Name System. Tjeneste på Internettet, som oversætter et (menneskevenligt) domænenavn til en (computervenlig) netværksadresse. F.eks. oversættes www.tdcinternet.dk til 194.192.82.30.

Der findes mange DNS-servere på Internettet. De samarbejder om at oversætte domænenavne til IP-adresser. Lad os tage et eksempel:

Når du indtaster www.infrateket.dk i din browser, så kontakter den først din DNS-server;  - det er den DNS-server, som din internet-leverandør (ISP) bruger. Herefter er der to mulige scenarier:

 1. Hvis din DNS-server kender www.infrateket.dk, så sender den straks svar tilbage om at den findes på IP xxx.xxx.xxx.xxx.
 2. Hvis din DNS-server ikke kender adressen, så kontakter den en DNS-server, der kender adresser på DNS-servere under hoveddomænerne (".com", ".org", ".dk" osv.). Den får adressen tilbage på en server, som kender serverne under ".dk".
  1. Din server spørger ".dk"-serveren, hvilken server, der kender ".infrateket.dk" og får en adresse på den DNS-server, som kender ".infrateket.dk".
  2. Nu kan den så spørge om adressen på www.infrateket.dk.
  3. "Din" DNS-server husker herefter adressen på www.infrateket.dk (og på ".dk"-serveren). Næste gang, der er en som spørger om denne adresse, så sparer serveren altså, at skulle hele "spørgerunden" igennem.   

doc

Engelsk (Document) for dansk dokument.

Doc benyttes som filtypenavn i Windows og betegner et tekstdokument fremstillet med Microsoft Word.

Se også filtype

DOCSIS

DOCSIS er en forkortelse for "Data Over Cable Service Interface Specification".

Det er en teknisk standard, som fastlægger hvordan et kabel-modem skal virke for at kunne transportere data på et kabel-tv-anlæg, der benytter denne standard.

Kabelmodem benyttes typisk til at transportere data til og fra Internettet.

domænenavn

(domain name)

(Engelsk: domain name)

Et menneskevenligt hostnavn, der anvendes som alias for en computervenlig IP-netværksadresse på Internettet. Mennesker har svært ved at huske IP-netværksadresser som f.eks. 194.192.82.30, derfor benyttes der på Internettet et domænenavn som alias for den numeriske IP-adresse.

Når vi indtaster et domænenavn i en browsers adresselinie, så "oversættes" det til en netværksadresse af en service på Internettet, der kaldes DNS.

F.eks. oversættes www.tdcinternet.dk til 194.192.82.30.

Man kan ikke købe sig et domænenavn; derimod kan man erhverve brugsretten til et domænenavn ved at registrere navnet igennem en såkaldt registrator. I Danmark er det www.dk-hostmaster.dk, der administrerer den database der indeholder registreringen, mens der findes flere registratorer der, gratis eller imod et lille gebyr, gennemfører selve  registreringen. Det koster et mindre gebyr at vedligeholde registreringen af en domænenavn (i år 2006 er det 62,50 kr. inkl. moms for et år).

download

Det at modtage (eller "hente") en data-fil fra en server.

Download og downloade, benyttes også på dansk, og er optaget i retskrivningsordbogen.

Se også upload.

downstream

Datastrøm imod en brugers dataudstyr. F.eks. data der hentes fra Internettet.

Den modsatte retning er upstream.

Se også asymmetrisk dataforbindelse.

DPI

Dots per inch (EN/DK: prikker/pletter pr. tomme)

Angiver det antal farveprikker pr. tomme, der bruges til at sammensætte et digitalt billede. Flere DPI giver en bedre opløsning af billedets detaljer end færre DPI.

drev

En mekanisk/elektronisk enhed i en pc, der kan læse og/eller skrive data på forskellige  lagermedier.

F.eks. et diskette-drev eller et CD-ROM-drev.

Ordet "drev" er afledt af det engelske "drive", som i denne sammenhæng betyder: Noget der kan bearbejde eller arbejde med noget. Et diskette-drev er altså "noget", der kan arbejde med en diskette.

Se også: diskette, harddisk, CD-ROM eller DVD.

DRM

Digital Rights Management (EN/DK: Digital Rettigheds Styring / Håndtering)

Teknologi der beskytter ophavsretten til f.eks. et musikværk, der er lagret digitalt i en datafil. DRM beskytter imod direkte digital kopiering af det originale musikindhold i en beskyttet fil. DRM kan udelukkende anvendes på Microsoft Windows styresystem, hvilket "fanger" forbrugerne således at de er tvunget til at anvende Microsoft software for at kunne købe og afspille DRM-beskyttet musik.

DRM benyttes ved salg af musik via Internettet, for at begrænse piratkopiering og distribution af ophavsrettigheds-beskyttet materiale via fildelingstjenester og Internettet.

Når man køber et musiknummer, så låses (kodes) datafilen med en nøgle. Efterfølgende kan musiknummeret udelukkende afspilles i udstyr, som indeholder teknik, der kan dekode musiknummeret. Udstyret skal have adgang til den nøgle, som musiknummeret i sin tid er blevet "låst" med ellers kan musiknummeret ikke afspilles. Når man køber DRM-beskyttet musik på Internettet, er det altså meget vigtigt at man, foruden selve musikfilen, også får gemt en sikkerhedskopi af den tilhørende nøgle.

"Nøglen" benævnes ofte som en "Licens" i de programmer/udstyr, der kan håndtere DRM.

Undgå selv at lave DRM-sikrede kopier!!!

Bemærk

Undgå at genere dig selv ved at DRM-beskytte dine lovlige kopier af dine egne CD'er!

Software som f.eks. Microsoft Windows Mediaplayer, der kan kopiere musik fra en CD, indeholder ofte en valgmulighed for om kopien skal være kopibeskyttet. Selv med en meget veludviklet fantasi, er det ikke muligt at forestille sig en situation, hvor den private bruger kan opnå en fordel ved at slå kopibeskyttelsen til.

Hvis kopibeskyttelse vælges, så vil det kun være muligt af afspille kopien på netop den pc, som den er blevet lavet på. Hvis kopien flyttes til en anden pc, så kan Mediaplayer ganske vist via Internettet hente en ny licens for afspilning. Microsoft oplyser at antallet af hentede licenser overvåges, men der oplyses ikke nogen detaljer om, hvad der sker, hvis der hentes mange af den samme type licenser. Man må formode at afspilningen af kopien blive blokeret, hvis der hentes mange licenser fra mange forskellige Mediaplayere.

Inden du kopierer dine cd'er, så overvej (!!!!) lige en ekstra gang at slå kopibeskyttelsen fra; jeg tror bestemt ikke at du vil savne den (!!!!).

Billedet herunder viser Mediaplayers indstillinger med beskyttelsen slået fra:

 
Man må ikke bryde DRM-kopisikringen for at kopiere, men .....

Advarsel

Lovgivningen omkring kopiering af musik er ikke særlig konkret, og selv de skrappeste jurister er på usikker grund i denne sammenhæng.

Jeg fralægger mig ethvert direkte eller indirekte ansvar for, hvad din brug af disse oplysninger om musikkopiering kan medføre.

Det er værd at bemærke at der er i skrivende stund (august 2012) endnu ikke er gennemført en retssag omhandlende en privat brugers kopiering til eget brug i private omgivelser. Det antages dog generelt at:

 1. Man må udelukkende afkode det beskyttede indhold ved at afspille det i udstyr, der kan håndtere beskyttelsen med det formål at lytte til musikken. Det kan din pc eller din cd-afspiller.
  Det er ikke tilladt at bryde en kopisikring, med det formål at lave en kopi af det beskyttede indhold.
 2. Du må kun kopiere musik, som du selv har brugsretten til.
  Det vil sige CD'er du ejer eller musik-filer købt via en  tjeneste på Internettet, der har rettighedshavernes tilladelse til at distribuere musikken (Lånte cd må ikke kopieres!).
 3. Du skal fortsat eje den originale kilde til kopien, mens du anvender kopien.
  Der er tvivl om rigtigheden af dette punkt, men du skal helt sikkert eje den originale kilde til kopien, mens du fremstiller kopien. Lånte cd'er må ikke kopieres!
 4. Du må fremstille digitale kopier af musik til "personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand" .... og fremstilleren det er dig! (Se definition af "digital kopiering" i teknisk leksikon).

Der findes en metode til digital kopiering af DRM-beskyttet musik, som mange mener  vil kunne holde i en dansk eller en udenlandsk retssag uden at være ulovlig, hvis ovenstående punkter er overholdt. Metoden kaldes "Det analoge hul", og bygger på det faktum at hvis noget kan afspilles, så det kan høres af et menneske, så kan det også optages samtidigt med.

Du kan kopiere et stykke DRM-sikret musik, hvis du afspiller det beskyttede musik på din pc. Den kan håndtere DRM-beskyttelsen, og samtidigt via lydkortet optage det analoge signal den afspiller. Det optagede analoge signal gemmes herefter i en digital fil i formatet MP3. Det er sandsynligvis (99% sikkerhed) lovligt fordi:

Søg på Internettet efter "Det analoge hul", "the analog hole" eller "DRM WMA to MP3".

DSL

Digital Subscriber Line. (EN/DK: Digital Abonnent linie) Transmissionsteknologi, som via et almindeligt telefonkabel, kan overføre data med stor båndbredde. Der er dog en begrænset geografisk rækkevidde. Afhængigt af transmissionshastigheden er rækkevidden maksimalt 3-5 km fra ende-udstyret på telefoncentralen.

Der findes fire forskellige typer DSL: ADSL, HDSL, SDSL, og VDSL. De videreudvikles løbende.

De fleste typer DSL benytter kun en del af det samlede frekvensområde i telefonkablet, og kan derfor fremføres på telefonkablet, samtidigt med at det anvendes til at fremføre andre teletjenester (PSTN eller ISDN) i den lave ende af frekvensområdet. På længere sigt vil tale-telefoni forbindelsen dog blive overført digitalt, via en Internetforbindelsen, som IP-telefoni.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer. (EN/DK: Digital Abonnent Linie Adgangs Multiplekser/koncentrator).

Udstyr som samler datastrømmen fra et antal DSL-forbindelser og som samlet sender data videre over en fælles større dataforbindelse. Indeholder modemmer, som håndtere DSL-forbindelsen ud til den enkelte bruger; et modem for hver bruger.

DSLAM-udstyret er ejet og opsat af din teleudbyder (din ISP) i dennes ejendom; typisk i en telefoncentral-bygning.

DSM

DiskStation Manager (EN/DK: Disklager administrator)

Webbaseret grafisk brugerflade beregnet for (fjern-)administration af en Synology NAS.

Synology er et firmanavn.

En Synology NAS er en multifunktions Network Attached Storage-server, der fungerer som et fildelingscenter på dit eget LAN. Den kan bl.a. benyttes som filserver for opbevaring af dine backupdata, og de lagrede filer vil også kunne tilgås via Internettet og meget meget mere.

Se mere på Synology's eget website: Synology

DTP

DeskTop Publishing (EN/DK: Skrivebord Udgivelse).

En bestemt type pc-programmer, der bruges til grafisk layout/opsætning af bøger, blade, annoncer m.m.

DTP-programmer er f.eks.: Adobe InDesign, Microsoft Publisher og Scribus (Open source) .

DTT

Digital Terrestrial Television (EN/DK: digitalt jordbaseret fjernsyn (et andet alternativ kunne f.eks. være satellitbaseret)).

International betegnelse for digitaltransmission af TV-signaler. Verden over benyttes der 2-3 forskellige teknologier (modulationsformer) for udsendelsen af de digitale signaler. I Europa benyttes DVB-T.

En digital teknologi, der gør det muligt at sende flere (5-10) TV-programmer på den samme kanal (et frekvens-område), som ellers kun kan overføre ét analogt udsendt TV-program. Sammenlignet med analogt transmitteret tv, så forbedrer DTT billedkvaliteten voldsomt, og modtageantennen vil ofte blot kunne bestå af en indendørs placeret antenne (under hustaget eller en stueantenne).

Med udgangen af oktober år 2009 stopper den analoge udsendelse af TV-programmer fra jordplacerede antenner i Danmark, hvorefter det udelukkende bliver muligt at modtage TV-programmer udsendt via jordplacerede antenner som DTT.

Nyere fjernsyn vil indeholde en DTT-modtager, mens ældre fjernsyn fortsat vil kunne benyttes ved hjælp af en ekstra modtagerboks (en STB), der tilsluttes fjernsynets scart-stik (ganske som en DVD-afspiller eller en videoafspiller).

Forkortelsen DTTV (Digital Terrestrial TeleVision) ses også brugt for DTT.

Se også DVB, DVB-C, DVB-S, DVB-T og skærmstørrelser.

DTTV

Digital Terrestrial TeleVision.

Se  DTT.

Dual band

(EN/DK: Dobbelt (frekvens)bånd)

Betegner trådløst netværksudstyr, der kan oprette radiolinks på enten 2,4 GHz eller på 5 GHz (men ikke samtidigt på begge frekvenser).

Se også Simultaneous Dual band.

Se eventuelt WLAN og 802.11.

dugpunkt

Den temperatur en konstant mængde luft, med en given relativ luftfugtighed, skal nedkøles til for at den indeholdte vanddamp vil kondensere til vanddråber.

Dugpunktet er især interessant i forbindelse med anti-glatføre-saltning. Hvis den fugtige luft befinder sig over en vejbane med en temperatur mindre end 0°C, så kan der dannes et tyndt (og næsten usynligt) islag på vejbanen. Hvis der kan varsles om dette i tide, så kan den forebyggende saltning indledes inden isen opstår.

Se RH.

Duplex

(EN/DK: Dobbelt; to-vejs)


(1) Duplex transmission

Transmission i begge retninger imellem to udstyr, der er forbundet med hinanden.


(2) Duplex printing

(Duplex udskrivning)

Udskrivningsfunktion i papirprintere, der gør det muligt at udskrive på begge sider af et stykke papir. Printere uden duplexfunktion kan kun udskrive på den ene side af papiret (Det kaldes somme tider for simplex printing).

De fleste duplex-printere bruger en særlig duplex-enhed. Den vender papirsiden, efter at der er udskrevet på forsiden, hvorefter printeren kan udskrive på bagsiden. Meget dyre duplexprintere kan udskrive på begge sider af papiret samtidigt; de er dog en sjældenhed.


(3) Duplex scanning

Indscanning af dokumenter ved hjælp af en enhed på en scanner (eller en multifunktionsprinter), der gør det muligt at indscanne papir-dokumenter, som er udskrevet på begge sider af det samme stykke papir. Enheden er en såkaldt "reverserende automatisk dokumentføder" (RADF), der kan vende papiret under indscanningen, så begge sider af et stykke papir kan blive indscannet hver for sig.

DVB

Digital Video Broadcasting (EN/DK: digital video udsendelse).

Teknologi for et transportmedie, der benyttes til digital overførsel af video-signaler via radiobølger. Der overføres med andre ord data for generering af TV/video-programmer inklusiv lyd på modtagerens tv-apparat. DVB er transportmediet, og de data der overføres, er program/video-indholdet. Program/video-indholdet er komprimeret med teknologien MPEG2 eller MPEG4, der kan "sammenpakke" dataene så meget, at der på en enkelt radiobølgefrekvens (en kanal) samtidigt kan overføres 6 til 10 stk. tv-programmer, samt forskellige nyttige data.

Der findes forskellige DVB-tekniker, der hver især benyttes til udsendelse af video-signaler via forskellige transportforbindelser. De betegnes med forskellige forkortelser (naturligvis, det skal jo ikke være for nemt). De er:

Forkortelse Beskrivelse
DVB Digital Video Broadcasting (EN/DK: digital video udsendelse).

Teknisk standard for digital udsendelse af video-signaler (TV/video-programmer).

DVB‑C Digital Video Broadcasting – Cable (EN/DK: digital video udsendelse - kabel(anlæg)).

DVB for transmission via kabelanlæg.

Modtages via antennekabelanlæg i en boligblok eller antennekabelanlæg nedgravet i jorden i et boligområde.

DVB‑C2 Digital Video Broadcasting – Cable (2 = Second Generation) (EN/DK: digital video udsendelse - kabel(anlæg) anden generation).

DVB for transmission via kabelanlæg.

Modtages via antennekabelanlæg i en boligblok eller antennekabelanlæg nedgravet i jorden i et boligområde.

DVB-C2 er endnu ikke taget i brug i Danmark men f.eks. Yousee har tilkendegivet at de på et tidspunkt vil skifte til DVB-C2. Der er ikke fastsat noget tidspunkt for skiftet til DVB-C2.

Bagud-kompatibilitet:

 • En DVB-C modtager kan ikke modtage DVB-C2 signaler
 • En DVB-C2 modtager kan godt modtage DVB-C signaler.
DVB‑H Digital Video Broadcasting - Handheld) (EN/DK: digital video udsendelse - håndholdt(terminal))

Overførsel af mobil tv- og videoservice.

DVB-H er vedtaget som den tvungne tekniske standard for overførsel af tv- og videoservice til håndholdte terminaler i hele EU.

DVB-IPDC Digital Video Broadcasting - Internetprotocol Datacasting

Overførsel af  tv- og videoservice til mobil modtager via pakkekoblet datanet.

DVB-NGH Digital Video Broadcasting - Next Generation Handheld (EN/DK: digital video udsendelse - næste generation håndholdt(terminal))

Overførsel af  tv- og videoservice til mobil modtager.

DVB‑SH Digital Video Broadcasting - Satellite to Handheld) (EN/DK: digital video udsendelse - satellit til håndholdt(terminal))

Overførsel af  tv- og videoservice til mobil modtager via satellit.

DVB‑S Digital Video Broadcasting – Satellite (EN/DK: digital video udsendelse - satellit).

DVB for transmission via satellit.

Modtages via parabolantenne, der er monteret udvendigt på ens egen bolig.

DVB‑S2 Digital Video Broadcasting – Satellite (2 = Second Generation) (EN/DK: digital video udsendelse - satellit, anden generation).

(EN/DK: digital video udsendelse - satellit).

DVB for transmission via satellit.

Modtages via parabolantenne, der er monteret udvendigt på ens egen bolig.

Bagud-kompatibilitet:

 • En DVB-S modtager kan ikke modtage DVB-S2 signaler.
  Der findes dog en option i DVB-S2, som udbyderen kan benytte. Det vil gøre det muligt at modtage signalets videoindhold. Der vil så blot mangle de ekstra services, der kan overføres med DVB-S2.
 • En DVB-S2 modtager kan godt modtage DVB-S signaler.
DVB‑T Digital Video Broadcasting – Terrestrial (EN/DK: digital video udsendelse - jordbaseret).

DVB for transmission via jordbaserede antenner.

Modtages via UHF antenne, der er placeret indendørs i ens egen bolig, monteret i et loftrum eller udvendigt på ens egen bolig.

Se også DTT.

DVB-T2 Digital Video Broadcasting – Terrestrial (2 = Second Generation) . (EN/DK: digital video udsendelse - jordbaseret, anden generation ).

DVB for transmission via jordbaserede antenner.

Modtages via UHF antenne, der er placeret indendørs i ens egen bolig, monteret i et loftrum eller udvendigt på ens egen bolig.

DVB-T2 blev taget i brug af Boxer tv den 1. april 2012 i forbindelse med udsendelse af flere programmer i HD-kvalitet. De programmer, der udsendes af Boxer i HD og DVB-T2 vil også blive udsendt i SD og DVB-T.

Omkring år 2015 forventes det at der udelukkende benyttes senderudstyr med DVB-T2.

Bagud-kompatibilitet:

 • En DVB-T modtager kan ikke modtage DVB-T2 signaler
 • En DVB-T2 modtager kan godt modtage DVB-T signaler.
DVB-T2A
også kaldet
DVB-T2-Lite
Digital Video Broadcasting – Terrestrial (2 = Second Generation) Audio . (EN/DK: digital video udsendelse - jordbaseret, anden generation-Lyd (i betydningen Radiofoni).

DVB-T2A er beregnet transmission af radiofoni (musik, tale trafikinfo m.m.) via jordbaserede antenner. Det kan blive den transmissionsteknologi der vil afløse vores FM-radiofoni.

Se også CI og CI+.

Anbefaling

Tv-apparater, der købes efter den 1. januar 2012, bør minimum indeholde:

Sådan et tv vil kunne tilsluttes:

Audio-indhold i DVB

Lyden i et DVB-overført program er komprimeret med teknologien AC-3, der kan levere 5.1 kanals lyd med følgende 6 lydkanaler for højttalere anbragt i forholdet til lytter/seer:

Den tekniske standard for DVB udgives og vedligeholdes af DVB.org

DVB-C

Digital Video Broadcasting - Cable (EN/DK: digital video udsendelse - kabel(anlæg)).

DVB for transmission via kabelanlæg.

Se også den samlede oversigt under DVB.

DVB-C2

Digital Video Broadcasting – Cable 2 (Second Generation) (EN/DK: digital video udsendelse - kabel(anlæg), anden generation).

DVB for transmission via kabelanlæg.

DVB-C2 er en videreudvikling af DVB-C, som giver mulighed for at overføre flere data. DVB-C2 er specielt udviklet med henblik på at kunne udsende flere HD-tv-programmer, end det vil være muligt med DVB-C.

DVB-C2 er endnu ikke taget i brug i Danmark (i år 2013), men f.eks. Yousee har tilkendegivet at de på et tidspunkt vil skifte til DVB-C2. Der er dog ikke fastsat noget tidspunkt for skiftet til DVB-C2.

Bagud-kompatibilitet:

Se også den samlede oversigt under DVB.

DVB-S

Digital Video Broadcasting - Satellite (EN/DK: digital video udsendelse - satellit).

DVB for transmission via satellit.

Se også den samlede oversigt under DVB.

DVB-S2

Digital Video Broadcasting - Satellite 2 (Second Generation) (EN/DK: digital video udsendelse - satellit, anden generation).

DVB for transmission via satellit.

Bagud-kompatibilitet:

Se også den samlede oversigt under DVB.

DVB-T

Digital Video Broadcasting - Terrestrial (EN/DK: digital video udsendelse - jordbaseret).

DVB for transmission via jordbaserede antenner.

Se også den samlede oversigt under DVB, og eventuelt DTT.

DVB-T2

Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2 (Second Generation). (EN/DK: digital video udsendelse - jordbaseret, anden generation ).

DVB for transmission via jordbaserede antenner. DVB-T2 er en videreudvikling af DVB-T, som giver mulighed for at overføre flere data. DVB-T2 er specielt udviklet med henblik på at kunne udsende flere HD-tv-programmer, end det vil være muligt med DVB-T.

DVB-T2 blev godkendt som standard sidst i år 2009, og samtidigt er industrien gået i gang med at udvikle både sende- og modtageudstyr.

Boxer tv og DVB-T2

DVB-T2 tages i brug af Boxer tv den 1. april 2012 i forbindelse med udsendelse af flere programmer i HD-kvalitet. Hvis du ønsker at modtage Boxers HD kanaler efter den 1. april 2012, så skal dit udstyr kunne modtage DVB-T2, samt kunne dekode CI+.

Følgende HDTV kanaler vil fra 1. april 2012 kun blive sendt via DVB-T2 (og krypteret med CI+):

Følgende SDTV kanaler vil fra 1. april 2012 kun blive sendt via DVB-T2:

Bemærk

Omkring år 2015 forventes det at både Danmarks Radio og Boxer tv udelukkende benytter senderudstyr med DVB-T2. Det vil betyde at du senest til den tid skal ud at købe nyt tv-udstyr igen; eventuelt blot en ny settopboks.

Bagud-kompatibilitet:

Se også den samlede oversigt under DVB, og eventuelt DTT.

DVB-T2-Lite

Digital Video Broadcasting – Terrestrial (2 = Second Generation) - Lite.

(EN/DK: digital video udsendelse - jordbaseret, anden generation - let(vægt)).

DVB-T2-Lite er det samme som DVB-T2A.

Se også den samlede oversigt under DVB.

DVB-T2A

(DVB-T2A kaldes også: DVB-T2-Lite)

Digital Video Broadcasting – Terrestrial (2 = Second Generation) Audio .

(EN/DK: digital video udsendelse - jordbaseret, anden generation - lyd (i betydningen Radiofoni)).

Med risiko for at forvirre begrebet DVB, så er DVB-T2A er beregnet for transmission af radiofoni (musik, tale trafikinfo m.m.) via jordbaserede antenner. Det kan blive den transmissionsteknologi, der vil afløse vores FM-radiofoni.

Se også den samlede oversigt under DVB.

DVD

Digital Video Disc eller Digital Versatile Disc.

DVD disk. Et optisk lagermedie, som anvendes i en DVD-drev. For at gemme data på en DVD skal man bruge et DVD-brænder-drev, som lagrer data på et metalfolie-lignende materiale ved hjælp af et optisk skrive/læsehoved, der indeholder en laser.

En DVD har samme størrelse som en CD-ROM, men kan indeholde 5-10 gange så mange data.

Se også LightScribe.

Nedenstående tabeller indeholder en nærmere forklaring på de forkortelser, der bruges for DVD'er med forskellig anvendelse:

Forkortelser for anvendelse/teknik
Forkortelse:

DVD-X

hvor X er:

Betydning Beskrivelse
R Recordable Skrivbar.

En DVD der kan brændes data på én gang.

RW Rewritable Genskrivbar

En DVD der kan brændes nye data på op til 1000 gange.

Det vil sige, at de gamle data kan slettes og overskrives med nye op til 1000 gange.

RAM Random Access Memory "Hukommelse med tilfældig adgang"

Fungerer principielt ligesom en harddisk for brugeren.

Genskrivbar; En DVD der kan brændes nye data på op til 100.000 gange.

Kræver et DVD-drev, der er beregnet til DVD-RAM. Nogle DVD-RAM ligger i en såkaldt Caddy. Det vil sige et omslag eller en kassette, som DVD'en sidder i, mens den bruges i DVD-drevet.

 

Forkortelser for antal sider og datalag
Forkortelse Betydning Beskrivelse
SS Single Sided Enkelt sidet.

En DVD med datalag på den ene side.

En "almindelig" DVD.

DL Double Layer Dobbelt datalag.

En DVD med to datalag oven på hinanden.

DS Double Sided Dobbelt sidet.

En DVD med datalag på begge sider.

En "almindelig" DVD har kun datalag på den ene side.

DVD'er findes i følgende udgaver:

 • single-sided single-layered (enkelt-sidet med et datalag)
 • single-sided double-layered (enkelt-sidet med to datalag)
  De to datalag ligger oven på hinanden.
 • double-sided single-layered (dobbelt-sidet med et datalag på hver side)
 • double-sided double-layered (dobbelt-sidet med to datalag på hver side).

 

DVD- eller DVD+ (DVD minus eller DVD plus)
Eksempel på anvendelse Beskrivelse
DVD-R

DVD+R

er to forskellige standarder, som hver især anvender forskellige tekniker for at lagre  data på DVD'en. De fleste DVD-drev kan arbejde med begge formater og begge formater er ligeligt repræsenteret på markedet.
DVD-R (bemærk minustegnet) er det "officielle" format for brænding af DVD, godkendt af "DVD Forum" (Hitachi Ltd,  Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Pioneer Electronic Corporation, Royal Philips Electronics N.V., Sony Corporation, Thomson, Time Warner Inc., Toshiba Corporation, Victor Company of Japan  Ltd. (JVC)).

DVD+R (bemærk plustegnet)

er det "uofficielle" format for brænding af DVD. Der er udviklet af en sammenslutning af forskellige fabrikanter der kalder sig for "DVD+RW Alliance" (Dell, Hewlett-Packard Company, MCC/Verbatim, Philips Electronics, Ricoh Company Ltd., Sony Corporation, Thomson multimedia og Yamaha Corporation).

DVD+ formatet er rent teknisk mere avanceret end DVD- formatet. Det anvender blandt andet nogle mere avancerede fejlkorrektions-funktioner end DVD-.

 

Lagerkapacitet

Lagerkapaciteten angives i GB/side og de betegnes som følgende:

Datahastighed

Et DVD-drevs hastighed angives i antal x 1,321 MiB/s.

Dvs. 11,08 Mb/s = 11.080.000/8/2^20 = 1,321 MiB/s.

16 gange hastighed er den maksimale teoretiske skrive/læse-hastighed for en DVD-brænder. Det vil sige en dataoverførselshastighed på 16 x 1,321 MiB/s.

Note:

Hastighedsangivelser for DVD-drev og CD-ROM-drev er ikke de samme enheder:

En DVD-afspiller, der afspiller en film i høj billed-kvalitet (og tilhørende lyd) aflæser DVD'en med en varierende datahastighed fra 3 til 10 Mb/s og gennemsnitligt 4,7Mb/s. Det giver ca. 133 minutters afspilletid for en enkeltsidet DVD (4,7GB).

Et DVD-drev tilsluttes typisk internt i computeren via et ATA-interface eller et SATA-interface. Der findes også eksterne DVD-drev, der tilsluttes computeren via et USB-stik.

Holdbarhed

En skrivbar DVD (eller CD) anses ikke for at være et sikkert medie til langtidsopbevaring af data. Det anslås at en skrivbar DVD med rimelig sikkerhed kan bevare de skrevne data i 2 til 15 år. Nogle fabrikanter angiver en holdbarhed på op til 100 år, hvis du:

... men op til 100 år kan jo også være 3 sekunder!

Det vigtigste er dog:

TIP:

En anden mulighed for sikkerhedskopiering er at købe en ekstra harddisk, der udelukkende benyttes til backup og sikkerhedskopiering.

Vigtige data bør eksistere som original og 2 stk. sikkerhedskopier.

Du kan eventuelt gemme vigtige data i kopi på 2 stk. DVD (eventuelt af forskelligt fabrikat). Det giver en større chance for at de ældes forskelligt, så det du har mistet på den ene kan hentes på den anden og omvendt.

Se også blu-ray.

DVR

Digital Video Recorder (EN/DK: Digital Video Optager).

Et udstyr, der kan optage video/tv ved at lagre datainformation på et digitalt lagermedie, som f.eks. en harddisk eller en DVD.

En DVR er det samme som en PVR.

Fortsættes

Copyright - © - Ophavsret - Arne Crown

www.infrateket.dk

AP016-1D / 2019-08-06 22:30